MaMalarka. Pomiędzy codziennością a sztuką

Abstrakt
Analizując środowisko artystyczne, ale także przekładając na język sztuki własne doświadczenia jako matki i malarki, powołałam do życia MaMalarkę. Projekt jest grą słów: „mama” i „malarka”. To świat „pomiędzy”. Pomiędzy malarstwem, obiektem i słowem pisanym. To świat sprzeczności i nieustającej walki kobiety o własną tożsamość. Rozprawa doktorska MaMalarka. Pomiędzy codziennoscią a sztuką to projekt hybryda. Składa się z wzajemnie przenikających się i dialogujących ze sobą obrazów codzienności. Skomplikowana sytuacja kobiety-matki-artystki wymaga otwarcia się na poszukiwanie odpowiednich narzędzi, aby oddać złożoność bycia matką i artystką, i nie patrzeć na problem tylko z jednej perspektywy. Nie odrzucając tradycyjnego warsztatu malarskiego, poszukiwałam własnego języka wypowiedzi, poszerzając malarstwo o nowe media takie jak: obiekty (seria emocjonalnych autoportretów malowanych na przedmiotach codziennego użytku), video (seria kilkuminutowych filmów dokumentujących codzienność matki-artystki), instalacje (Przybory MaMalarki. Wylinka, Epifragma) czy tekst (książka „Za-piski MaMalarki” Rzeszów 2022). Macierzyństwo zmienia życie kobiety, ale nie oznacza konieczności zamknięcia jej w domu i rezygnacji z życia zawodowego. Artystka, zostając mamą, nie musi rezygnować z pracy twórczej. Macierzyństwo może inspirować twórczość matki-artystki.
Analyzing the art environment but also translating my own experiences as a mother and an artist to the language of the art I have brought to life ‘MaMartist’. The project is the wordplay between the words ‘mother’ and ‘artist’. It is the world ‘between’. Between painting, object, and written word. It is a world of contradictions and a woman’s relentless fight for her own identity. The doctoral thesis MaMartist. Between everyday and art is a hybrid-project. It consists of mutual interfering and dialoging images of the everyday. A complicated situation of the woman-mother-artist should support the search of adequate tools to picture the complexity of being a mother and an artist and not looking for a problem from just one perspective. Not rejecting traditional painter skills, I was looking for my own way of expression, expanding painting with new media such as objects (a series of emotional autoportraits painted on everyday objects), video (a series of few-minute films documenting the everyday of the mother-artist), installations (MaMartist’s utensils, Molt, Epiphragm), text (a book ‘Za-piski MaMalarki’ Rzeszów 2021). Motherhood changes the life of the woman, but it does not mean the necessity of locking her in the house and giving up her professional life. The artist, becoming a mother, does not need to quit her creative work. Motherhood can inspire the work of the mother-artist.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Sawicka - 154 s.
Słowa kluczowe
sztuki wizualne , feminizm , macierzyństwo , codzienność , work-life balance , visual art , feminism , motherhood , everyday
Cytowanie