Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Salamaga, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W referacie podjęto próbę oceny zróżnicowania nakładów na proekologiczne inwestycje w przekroju regionalnym w Polsce. Zasadniczym celem referatu jest zbadanie, w jakim stopniu modernizacja gospodarki w sferze działalności proekologicznej przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego i komfortu środowiskowego mieszkańców w poszczególnych regionach kraju. W analizie korzystano m.in. z danych dotyczących wielkości i struktury inwestycji proekologicznych w układzie regionalnym, wartości wskaźników zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby, areału parków narodowych, rezerwatów przyrody itp. W badaniach zastosowano wybrane metody wielowymiarowej analizy statystycznej. W szczególności przeprowadzono grupowania województw pod względem struktury nakładów na proekologiczne inwestycje i pod względem komfortu środowiskowego mieszkańców. Podobieństwo uzyskanych podziałów zbadano przy pomocy m.in. wskaźników Randa i Jaccarda. Następnie stosując zmienne syntetyczne dokonano uporządkowania województw według przyjętych kryteriów inwestycji prośrodowiskowych i komfortu środowiskowego. Stosując analizę korelacji zbadano zgodność otrzymanych rankingów. Dane do obliczeń pochodzą z bazy Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
In the article there is estimated of dispersion of the greening investment in Polish provinces. The main purpose of the article is checking how the economic modernization can improve the quality of the natural environment and the quality of people’s lives in the regional section in Poland. In the analysis there are used data about the greening investment in the regional section, pollution indicators as air pollution indicators, water pollution indicators, area of national parks and nature reserves, scenic parks, protected landscape. In the study Author proposes the application of multivariate statistical analysis to show relationships between the level of the greening investment and the quality of the natural environment. In the paper there are used cluster analysis, One Way Analysis of Variance, measures of classification partition like Rand index, Jaccard coefficient and rank correlation analysis. The data used in the paper are taken from Regional Data Bank of the Central Statistical Office.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 194–204