Analiza obciążenia stopy u pacjentów z deformacją palucha koślawego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Dziki, Piotr
Przedborska, Agnieszka
Kilon, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wprowadzenie: Paluch koślawy jest deformacją przodostopia, która częściej dotyczy kobiet. Deformacje w obrębie stopy powodują nieprawidłowości w biomechanice. Widoczne są zmiany w obciążaniu i przetaczaniu stóp. Szczegółowe badanie kliniczne powinno obejmować ocenę rozłożenia ciężaru ciała na podeszwach stóp. Celem pracy jest analiza obciążenia stopy u pacjentów z deformacją palucha koślawego. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 100 osób (90 kobiet i 10 mężczyzn), z obustronną deformacją palucha koślawego. Średni wiek w badanej grupie wynosił 50,85±15,45 lat. W celu oceny wyników pacjenci zostali zbadani zgodnie z ustalonym protokołem. Na radiogramach wyznaczono kąt koślawości palucha HVA. Ocenę obciążenia stopy przeprowadzono na macie tensometrycznej PressCam V5.0 firmy Podiatech. Dane poddano analizie statystycznej. Wyniki: Paluchy koślawe u badanych pacjentów w większości były w stopniu umiarkowanym. Ujawniono zależności pomiędzy wielkością kąta HVA od BMI (p=0,542), obciążenia maksymalnego (Pmax) II głowy kości śródstopia od kąta HVA (p=0,65) oraz obciążenia maksymalnego (Pmax) III głowy kości śródstopia od kąta HVA (p=0,881). Zaobserwowano zależności pomiędzy wielkością HVA od powierzchni stopy. Wnioski: Nadwaga i otyłość sprzyjają występowaniu deformacji palucha koślawego. Wraz ze wzrostem kąta koślawości palucha zwiększa się powierzchnia przylegania stopy do podłoża. Większe obciążenie maksymalne zlokalizowanie w okolicy II i III głowy kości śródstopia wpływa na rozwój deformacji palucha koślawego.
Introduction: Hallux valgus is a deformity of the forefoot that is more common in women. Deformations within the foot cause biomechanics abnormalities. Changes in the weighting and rolling of the feet are visible. Detailed clinical examination should include evaluation of weight distribution in the feet. The aim of the study is to analyze the foot load in patients with hallux valgus deformity. Material and methods: The study group consisted of 100 people (90 women and 10 men) with bilateral hallux valgus deformity. The mean age in the study group was 50.85 ± 15.45 years. In order to evaluate the results, the patients were examined according to the established protocol. The hallux valgus angle HVA was determined on the radiographs. The foot load evaluation was carried out on a PressCam V5.0 strain gauge mat from Podiatech. The data was analyzed statistically. Results: Hallux valgus in the studied patients was mostly moderate. The relationship between the size of the HVA angle and the BMI was revealed, the maximum load (Pmax) of the 2nd metatarsal head and the HVA angle and the 3rd metatarsal head from the HVA angle. There was a relationship between the HVA value and the foot area. Conclusions: Overweight and obesity favor the occurrence of hallux valgus deformity. With an increase in the valgus angle of the big toe, the contact surface of the foot with the ground increases. Higher maximum load locating in the area of the 2nd and 3rd metatarsal head affects the development of hallux valgus.
Opis
Słowa kluczowe
paluch koślawy , obciążenie stopy , kąt HVA , hallux valgus , foot load , HVA angle
Cytowanie
red. Joanna Baran, Teresa Pop, Rehabilitacja 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 52-58