Considerations Regarding to the Taxation on Profit in Romania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Cîrmaciu, Diana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
The profit represents earnings, benefits, advantages, respectively the income of the capital used by a company, representing the differences between the actual incomings and the total outgoings (plus value considered to be the result of the whole capital invested). The dispositions of the Fiscal Code in the matter of profit taxation must be easy to apply, to increase the compliance level of the tax-payers and to create lower administration costs. The hereinafter paper makes a review of the actual regulations in the matter of profit taxation, system which is in permanent perfecting development in the context where fiscal reforms must have an important role in the normal progress of economical and financial life. Beyond any general considerations, we can notice that profit taxation shows continuous evolution tendencies also in other member states of the European Union.
Zysk wyraża zarobki, świadczenia, korzyści, odpowiednio do dochodu z kapitału wykorzystanego przez przedsiębiorstwo, przedstawiając różnicę pomiędzy właściwymi wpływami i całkowitymi wydatkami (plus wartość uznana za rezultat całego zainwestowanego kapitału). Przepisy kodeksu prawa podatkowego w kwestii opodatkowania dochodu muszą być proste do zastosowania, celem podniesienia stopnia ich przestrzegania przez podatników i obniżenia kosztów administracyjnych. Niniejsze opracowanie dokonuje analizy aktualnych regulacji prawnych w zakresie podatku dochodowego, który to system stale ewoluuje i jest doskonalony, a reformy fiskalne odgrywają znaczącą rolę w dziedzinie rozwoju ekonomicznego i finansów. Systemy opodatkowania dochodu są poddawane zmianom także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Opis
Słowa kluczowe
zysk , poziom opodatkowania , ramy prawne , przychód , koszty , profit , taxation level , legal frame , incomes , costs
Cytowanie