E-branding wybranych marek samochodowych. Analiza pragmalingwistyczna

Abstrakt
W centrum rozważań prowadzonych w niniejszej dysertacji jest branding, czyli proces kreowania i utrwalania pozytywnego wizerunku marki w umysłach konsumentów. Podstawowym celem postawionym w rozprawie jest próba opisu pragmalingwistycznych aspektów e-brandingu na przykładzie przekazów dotyczących trzech marek samochodowych: BMW, Toyota oraz Mercedes-Benz. Wybór modelu genologicznej analizy tekstu autorstwa Marii Wojtak jako metody badawczej umożliwia realizację drugiego celu, jakim jest określenie cech wpisu brandingowego jako gatunku wypowiedzi. Podstawa materiałowa obejmuje 2674 wpisy, opublikowane w latach 2016– 2017 na oficjalnych profilach wybranych marek na portalu społecznościowym Facebook. Rozprawa składa się z rozdziału teoretycznego, metodologicznego, czterech rozdziałów badawczych oraz zakończenia. Pierwszy rozdział rozpoczyna prezentacja zagadnień związanych z brandingiem od strony teoretycznej. W kolejnym rozdziale rozprawy odwołano się do założeń przyjętej metodologii. Rozdział trzeci, poświęcony jest aspektowi strukturalnemu wpisu brandingowego, w którym omówiono budowę wpisu. W kolejnym rozdziale zawarto rozważania dotyczące płaszczyzny pragmatycznej wpisu brandingowego – uwzględniono charakterystykę sytuacji komunikacyjnej gatunku, szczególnie specyfikę kanału przekazu, który determinuje relacje nadawczo-odbiorcze analizowanych przekazów. W rozdziale piątym scharakteryzowano płaszczyznę poznawczą wpisu brandingowego. Ostatni rozdział części empirycznej poświęcony jest charakterystyce płaszczyzny stylistycznej wpisu. W centrum zainteresowania znalazły się następujące rejestry: oficjalna, naukowa, potoczna i artystyczna.
At the centre of the considerations in this dissertation is branding, or the process of creating and consolidating a positive brand image in the minds of consumers. The basic goal set in the dissertation is an attempt to describe pragmalinguistic aspects of e-branding on the example of remittances concerning three car brands: BMW, Toyota and Mercedes-Benz. The choice of the genetic model of text analysis by Maria Wojtak as a research method enables the implementation of the second goal, which is to define the characteristics of the branding entry as a genre of expression. The material basis includes 2674 entries, published in 20162017 on the official profiles of selected brands on the social networking site Facebook. The dissertation consists of a theoretical and methodological chapter, four research chapters and an ending. The first chapter begins with the presentation of issues related to branding from the theoretical side. In the next chapter of the dissertation a reference was made to the assumptions of the adopted methodology. The third chapter, devoted to the structural aspect of the branding entry. The next chapter contains considerations regarding the pragmatic plane of the branding entry – the characteristics of the communication situation of the genre were taken into account, especially the specificity of the transmission channel, which determines the transceiver relations of the analyzed messages. The fifth chapter attempts to describe the cognitive plane of the branding entry. The last chapter of the empirical part is devoted to the characteristics of the stylistic plane of the entry. The following registers were in the center of interest: official, scientific, colloquial and artistic.
Opis
Promotor: dr hab. Grażyna Filip, prof. UR - 255 s.
Słowa kluczowe
e-branding , Facebook , genologia lingwistyczna , pragmalingwistyka , linguistic genology , pragmalinguistics
Cytowanie