„Euarmostia kai aglaja” w pismach Isaiaha Berlina, Nicoli Chiaromontego i Wojciecha Karpińskiego, czyli filozoficzno-literacka triangulacja

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Trygar, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Isaiah Berlin – brytyjski filozof i historyk idei, Nicola Chiaromonte – włoski eseista i działacz antyfaszystowski, Wojciech Karpiński – polski pisarz i krytyk literacki, przedstawiciele takich dziedzin, jak: filozofia, kultura i literatura. Dzielą ich granice geograficzne, czasowe i światopoglądowe, ale łączy poszukiwanie wartości. Dzieła Berlina, Chiaromontego i Karpińskiego skłaniają do pogłębionej refleksji nad kwestiami aksjologicznymi. Wolność, Prawda i Piękno są kluczem do tajemnicy człowieka. Sztuka odsłania głębszy sens życia i bytu. Ukazuje również relacje między człowiekiem a światem, kulturą i drugim człowiekiem. Twórczość jest niezbędna, aby wartości mogły istnieć w świecie, jak również, żeby człowiek budował siebie jako wartość.
Isaiah British Berlin the philosopher and the historian of the idea, Italian Nicola Chiaromonte the essayist and the anti-fascist activist, Polish Wojciech Karpiński the writer and a literary critic, representatives of such fields as: philosophy, culture and literature. Temporary and of outlook geographical limits are dividing them, but everyone are seeking the value. Their work is inducing us to reflection about the value. the Freedom, the Truth and the Beauty are a key to the secret of the man. The art is revealing a deep meaning of the life and the existence. He/she is also portraying relations between the man and world, the culture and the second man. The production is essential so that values can exist in world, as well as so that the man builds himself as the value.
Opis
Słowa kluczowe
triangulacja , kultura , filozofia , literatura , wolność , prawda , piękno , triangulation , Isaiah Berlin-Nicola Chiaromonte-Wojciech Karpiński , truth-good-beauty , culture-philosophy-literature
Cytowanie
red. Maria Krauz, Agnieszka Myszka, Robert Słabczyński, Głos – Język – Komunikacja. Tom 7. Wartości i wartościowanie w XXI wieku, s. 10–22