Funkcjonowanie i wykorzystanie Podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w latach 2011–2015

Abstrakt
Funkcjonujący w Polsce system ratownictwa medycznego zbliżony jest do modelu angloamerykańskiego. Funkcjonują w nim dwa rodzaje zespołów: specjalistyczny, z lekarzem i ratownikami medycznymi, oraz podstawowy, składający się wyłącznie z ratowników medycznych. Celem pracy była retrospektywna ocena wykorzystania i funkcjonowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w latach 2011–2015 w rejonie operacyjnym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Badania przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej realizacji zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w latach 2011–2015. Do badania wybrano 75 180 wezwań zrealizowanych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, w tym 37 964 wezwania do kobiet i 37 216 wezwań do mężczyzn. Średnie roczne tempo wzrostu częstości wyjazdów ZRM oszacowano na poziomie 4,6%. ZRM częściej interweniowały u kobiet. Większość wyjazdów dotyczyła osób w wieku powyżej 60. roku życia. Najczęstszymi przyczynami wezwań podstawowych ZRM były przyczyny kardiologiczne, urazy i obrażenia ciała oraz „inne/złe samopoczucie”. W około jednej czwartej wszystkich wyjazdów P-ZRM udzieliły pomocy na miejscu wezwania. Zaobserwowano statystyczny wzrost wyjazdów do osób będących pod wpływem alkoholu. Z pomocy S-ZRM i LPR korzystano głównie w przypadku duszności, pacjentów nieprzytomnych, bólu w klatce piersiowej. W okresie objętym badaniem P-ZRM transportowały pacjentów do szpitali zgodnie z postawionym rozpoznaniem klinicznym.
The Emergency Medical System functioning in Poland is similar to the Anglo-American model. There are two types of medical rescue teams: physician-lead (S-ZRM) consist of doctor and paramedics, and paramedic-lead (P-ZRM) consisting only of paramedics. The primary aim of the dissertation was a retrospective assessment of the use and functioning of paramedic-lead medical rescue teams in 2011-2015 in the operational area of the Provincial Emergency Medical Services Station in Rzeszów. The study was a retrospective analysis of the collective medical records of the emergency calls for medical emergency rescue teams at the Provincial Emergency Medical Service Station in Rzeszów in 2011-2015. In the study 75.191 calls fulfilled by paramediclead medical emergency rescue teams were selected. 37.964 paramedic-led emergency medical team interventions for women and 37.216 for men were included in the study. The average annual rate of increase in the frequency of ZRM trips was estimated at 4.6%. EMTs more often intervened in women. Most of the interventions concerned people over the age of 60. The most frequent reasons for calling ambulance were cardiological causes followed by body injuries and "unspecified reasons". Approximately a quarter of all P-ZRM interventions were provided on the scene. SZRM and LPR were rarely used, mainly in the case of dyspnoea, unconscious patients, and chest pain. In the study period, P-ZRM transported patients to the hospitals in accordance with the established clinical diagnosis.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR - 171 s.
Słowa kluczowe
podstawowy zespół ratownictwa medycznego , procedury medyczne , czas realizacji zlecenia wyjazdu , kod pilności wezwania , przyczyna wezwania , paramedic-lead medical emergency rescue team , emergency calls , most common causes , medical procedures , response time , „lights and sirens”
Cytowanie