Narodowy Plan Rozwoju jako podstawa wykorzystania pomocy strukturalnej w krajach Europy Środkowowschodniej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Duda, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W ciągu 30 miesięcy od członkostwa w Unii Europejskiej (do 2006 r.) nowi członkowie otrzymają znaczne wsparcie 21,8 mld euro z funduszy strukturalnych. Ponad 90% tej pomocy otrzymają cztery kraje Europy Środkowo-Wschodniej – Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. Artykuł jest próbą porównania najważniejszych programy – Krajowe Plany Rozwoju czterech wymienionych powiatów w skali globalnej chodzi o cele i główne kierunki pomocy UE. Pierwsza część przedstawia podstawowe czynniki społeczno-gospodarcze rozpatrywane z perspektywy regionalnej, druga – SWOT analizy opisujące „mocne i słabe strony” każdego powiatu. Wreszcie ostatnia przedstawia opis programów operacyjnych oraz wysokość przyznanych środków do realizacji każdego z nich.
Within 30 months of the membership in the European Union (by 2006), the new members will receive a considerable support 21,8 billion euro from structural funds. Over 90% of this aid will be granted four countries of middle-east Europe – Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland. The article is an attempt at comparing the most important programmes – National Developlent Plans of four mentioned counties as far as the global objectives and main destinations of EU’s aid are concerned. First part presents basic social and economical factors consider from regional perspective, the second one – SWOT analyzis describing “strenghts and weaknesses” each of the county. Finally, the last one presents the description of operational programmes and the amount of finance allocated to realization of each one.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 201-216