Czynniki determinujące wybór przez rodziców zajęć pozaszkolnych dzieci

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Chmiel, Magda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rodzice, dostrzegając brak indywidualnego rozwoju dziecka w systemie edukacji formalnej, poszukują go w edukacji nieformalnej, np. zajęciach pozaszkolnych. Zajęcia pozaszkolne stanowią rynek, który wykazuje tendencję rosnącą i staje się coraz bardziej zdywersyfikowany. W opracowaniu przedstawiono rolę zajęć pozaszkolnych w systemie edukacji i wyznaczono na podstawie badań ankietowych czynniki wpływające na decyzje rodziców przy wyborze tych zajęć. Pokazano, że tematyka zajęć pozaszkolnych i jej spójność z przekonaniami rodziców pełni kluczową rolę w ich wyborze. Istotnymi czynnikami są też lokalizacja zajęć i ich jakość. Badania wykazały, że rodzice są skłonni ponieść koszty finansowe, aby maksymalizować prawdopodobieństwo rozwoju dzieci, który zaprocentuje w przyszłości. Otrzymane wyniki i podane wnioski mogą być wykorzystane przez placówki organizujące zajęcia pozaszkolne w celu lepszego ich dopasowania do rzeczywistych potrzeb oraz perspektyw rodziców.
Parents noticing the lack of individual child development in the formal education system are looking for it in informal education, i.e. after school activities. Extracurricular activities are a market that is growing and becoming more and more diversified. The work presents the role of extracurricular activities in the education system and the factors influencing the parents’ decisions in choosing these classes based on surveys were determined. It was shown that the subject of extracurricular activities as well as its coherence with parents’ beliefs play a key role in their choice. The location of classes and their quality are also important factors. Research has shown that parents are willing to bear financial costs to maximize the probability of children’s development that will pay off in the future. The results obtained and the conclusions given can be used by institutions organizing extracurricular activities in order to better fit to the real needs and prospects of parents.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , edukacja nieformalna , zajęcia pozaszkolne , education , non-formal education , extracurricular activities
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 475–480