Równość szans pracowników i pracowniczek akademickich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze względu na płeć w opinii studentów i studentek oraz nauczycieli i nauczycielek akademickich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Pawłowska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, których celem było poznanie opinii na temat równości szans pracowników i pracowniczek akademickich najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce wśród tychże pracowników oraz wśród osób w niej studiujących. Uzyskane wyniki wykazały, że w badanej uczelni występuje zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć.
The article presents the results of own research, the aim of which was to get to know opinions on gender-based equal opportunities for academic employees of the oldest pedagogical university in Poland among these employees and among the students. The results demonstrated the occurrence of gender discrimination at the university.
Opis
Słowa kluczowe
równość szans , równouprawnienie , edukacja wyższa , dyskryminacja płciowa , nauczyciele akademiccy , studenci , stanowiska kierownicze , rektor , płeć kulturowa , płeć biologiczna , equality of opportunity , equal rights , higher education , discrimination based on gender , academics , students , management positions , rector , gender , sex
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr specjalny 1(2019), s. 80–85