Relacje uczeń–nauczyciel kluczem do udanego nauczania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Musiał, Emilia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę relacji między uczniami i nauczycielami, od których zależą nie tylko zainteresowania i zamiłowania uczniów do danego przedmiotu, ich wyniki i konkretne wiadomości, ale także to, jak będzie im się wiodło w życiu i jak rozwiną się jako ludzie. Dobre relacje między nauczycielami i uczniami są tajemnicą sukcesu udanego nauczania. Tylko gdy w relacjach panuje duch zachęty i współpracy, a ludzie wierzą w siebie i mogą rozwijać swoje potencjały, aktywowane zostają systemy motywacji, które odgrywają ogromną rolę w procesach uczenia się. Dziś, gdy internet stał się ważną przestrzenią społeczną współczesnego ucznia, nie sposób pominąć i tego obszaru do budowania relacji otwierającego uczniom możliwość komunikacji nie tylko w sprawach dydaktycznych, ale i wychowawczych. Jednak nie zapominajmy, że najwyższą wartość będą miały relacje tworzone dwuwymiarowo – poprzez regularne spotkania bezpośrednie i przez internet.
The objective is to draw attention to the role of the relationship between students and teachers, which depend not only the interest and passion to the students of the subject, their results and specific messages, but also, how will they fare in life and how to develop as people. Good relationship between teachers and students are the secret of the success of successful teaching. Only, when in relationship is the spirit of encouragement and cooperation, and people believe in themselves and they can develop their potentials are activated systems of motivation, which play a huge role in the process of learning. Today, when the Internet has become an important social space of the modern student and not overlook this area to build relationships, opening the students the opportunity to communicate not only in teaching matters, but in educational. However, the highest value will have a fabric structure always creates two-dimensional – by means of regular meetings and over the Internet.
Opis
Słowa kluczowe
relacje interpersonalne , komunikacja , komunikacja zapośredniczona , autorytet nauczyciela , udane nauczanie , interpersonal relationships , communication , communication through the computer , the authority of the teacher , successful teaching
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 221–226