Integracja wiedzy i edukacji i jej znaczenie dla zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Piontek, Barbara
Buczek, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tempo zachodzących przemian gospodarczych i społecznych, a także zjawiska występujące w zmieniającym się otoczeniu, implikują potrzebę zrozumienia istoty i znaczenia wiedzy i edukacji. W niniejszym artykule podjęto próbę zintegrowania kategorii wiedza i edukacja. Kategorie te są z sobą logicznie powiązane i tylko kompleksowe podejście, poprawne zdefiniowanie pozwala zrozumieć zachodzące pomiędzy nimi relacje, które mają kluczowe znaczenie dla zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym. Podmiotem integrującym poszczególne kategorie jest człowiek, który czynnie uczestniczy na każdym etapie tworzenia zasobu wiedzy, użytkowania, jak i procesu edukacji. Proces integracji wiedzy i edukacji dokonuje się przez człowieka i dla człowieka. Można stwierdzić, że przedmiotem jest wiedza, procesem edukacja, a podmiotem człowiek. Człowiek ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu zarówno wiedzy, jak i edukacji. A jego funkcja jest sprzężona zwrotnie, z jednej strony jest dawcą, z drugiej biorcą zarówno zasobu, jakim jest wiedza, jak i procesu, jakim jest edukacja. Oderwanie zasobu wiedzy od procesu edukacji skutkuje dysfunkcjami zarówno w sferze funkcjonowania człowieka, jak i gospodarki. Znaczenie wiedzy i edukacji w procesach kształtowania i zarządzania rozwojem jest oczywiste, niemniej jednak bardzo często można spotkać się z poglądem, w którym wiedza jest produktem końcowym. Tymczasem należy pamiętać, że wiedza zdobywana w procesie edukacji jest fundamentem i stanowi podstawę dla wszelkich działań oraz, że kategorie te mają wymiar realny, a umiejętne zarządzanie nimi w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego daje możliwość ich weryfikacji.
The pace of economic and social changes and phenomena occurring in our changing environment imply the need to understand the essence and importance of knowledge and education. This article attempts to integrate categories of knowledge and education. Congeneric approach to these categories, their proper definition allow to understand relations between them, which are essential for the management of socioeconomic development. The integrator for the different categories is the man, who is actively involved at every stage of creating the body of knowledge and the use of the educational process. Separation of stores of knowledge from the process of education results in dysfunction - both in the sphere of human activity and the economy. The importance of knowledge and education in the process of shaping and managing the development is obvious but we can often see the view that knowledge is the final product. Nevertheless, we must bear in mind that these categories have real dimension and a skillful management processes of socioeconomic development provide opportunities for their verification.
Opis
Słowa kluczowe
wiedza , edukacja , kapitał ludzki , kapitał społeczny , knowledge , education , human capital , social capital
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 190–215