Police cooperation determinants with the National Labour Inspectorate

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Liwo, Marian Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Cooperation is one of the forms of impact having a significant impact on increasing the efficiency of the implementation of tasks by cooperating entities. It can result either from legal regulations as specific initiatives of specific entities, also taking the form of an agreement. The Police cooperation with the National Labour Inspectorate is the result of specific normative regulations and the concluded Agreement, which includes a wide range of topics. An analysis of the parties’ activities against the background of the concluded Agreement indicates appreciation of its provisions by the Police and the National Labour Inspectorate to ensure the rule of law in employment and in other matters to which it relates.
Współdziałanie jest jedną z form oddziaływania mającą istotny wpływ na zwiększenie efektywności realizacji zadań przez podmioty współdziałające. Może ono wynikać zarówno z regulacji prawnych, jak i określonych inicjatyw określonych podmiotów, przyjmujących również formę porozumienia. Współdziałanie Policji z Państwową Inspekcją Pracy jest wynikiem określonych regulacji normatywnych i zawartego Porozumienia, które zawiera szeroki zakres tematyczny. Analiza działań stron na tle zawartego Porozumienia wskazuje na docenienie jego postanowień przez Policję i Państwowa Inspekcję Pracy dla zapewnienia praworządności w zatrudnieniu i w innych sprawach, których ono dotyczy.
Opis
Słowa kluczowe
cooperation , Police , National Labour Inspectorate , conditions , effects , współdziałanie , Policja , Państwowa Inspekcja Pracy , uwarunkowania , efekty
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 159–168