Zastosowanie równań różnicowych w modelowaniu równowagi rynkowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Banaś, Józef
Dejniak, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy jest opisanie pewnych modeli równowagi rynkowej przy użyciu prostych równań różnicowych pierwszego rzędu. Rozważa się zarówno model równowagi rynkowej bez magazynowania wyprodukowanego dobra, jak i model dopuszczający jego magazynowanie. Decyzje dotyczące wielkości produkcji rozważanego dobra w tych modelach dokonuje się na początku pewnego okresu na podstawie danych dotyczących popytu i podaży z okresu poprzedniego. W pracy przeprowadza się analizę zachowania się rozwiązań otrzymanych równań różnicowych nawiązując do ich interpretacji ekonomicznej.
The aim of the paper is to describe some models of the market balance with the use of simple difference equations of the first order. There are considered both a model of the market balance without the storage and a model admitting the storage. Decisions concerning the production amount are taken at the beginning of a time period on the base of the data concerning the supply and the demand from the preceding period. In the paper the analysis of the behavior of solutions of the obtained difference equations is conducted in connection with their economical interpretation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 5–16