Refleksyjne uczenie się w akademickiej edukacji zdalnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Morańska, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Społeczeństwo informacyjne wymaga kształtowania kompetencji, które zapewnią sprawne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stanowiącej synergię świata rzeczywistego i wirtualnego. Jedną z nich jest umiejętność uczenia się rozumiana szeroko nie tylko jako zdolność człowieka do uczenia się, ale również umożliwiająca uzyskanie wiedzy o sobie jako podmiocie uczącym się. W artykule przedstawiono model realizacji edukacji zdalnej w kształceniu akademickim sprzyjający rozwojowi refleksyjności w uczeniu się.
Information society requires shaping competences which provides effective functioning in a dynamically changing reality. This reality constitutes the synergy of real and virtual worlds. One of the competences is the ability to learn. It is broadly understood not only as a skill to learn but also as the competence enabling to obtain knowledge about a learner. In the paper the model of the academic education distance education implementation that fosters the reflexive learning is presented.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , refleksyjne uczenie się , metauczenie , edukacja zdalna , information society , reflexive learning , meta-learning , distance learning
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 222–227