Technology of creating an adaptive individual scenario of the graduate student’s educational activity

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Yelnykova, Halyna
Yeromenko, Olha
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article, based on the technology development algorithm, represents the technology of creating an adaptive individual scenario of the graduate student’s educational activity. The components of adaptive technology have been identified: conceptual, content, procedural-adaptive, resulting. The focus is on the fact that the technology is based on an adaptive approach, the main provisions of which are the concept of directed self-organization, mutual harmonization of diverse impacts on a dialogic basis, self-development, which helps to achieve a common goal in view of external environment requirements and the balance of interests of educational process participants.The step-by-step strategy of the adaptive educational activity of a graduate student includes a detailed plan of action for the period of training and is implemented through a set of multilevel specific tools, the components of which are given in the article. Furthermore, there have been identified the basic ways of organizing the adaptive activity of graduate students and teachers (technologies, methods, techniques, forms), which are carried out in stages of learning.
Artykuł przedstawia możliwości rozwoju magistrantów oraz technologię tworzenia indywidualnego scenariusza adaptacyjnego w ich edukacji. Zidentyfikowanymi składnikami technologii adaptacyjnej są: czynnik konceptualny, pojęciowy, procesowo-adaptacyjny i efektywny. Zwrócono uwagę na to, że technologia opiera się na podejściu adaptacyjnym, którego podstawowymi zasadami są koncepcja ukierunkowanej samoorganizacji, wzajemna harmonizacja różnorodnych wpływów z wykorzystaniem dialogu, samorozwój, który pomaga osiągnąć wspólny cel, uwzględniając wymagania zewnętrznego środowiska i równowagę interesów uczestników procesu edukacyjnego. Strategia „krok po kroku”, podjęta przez magistranta w zakresie jego działalności edukacyjnej, zawiera dokładny plan działań na czas nauczania, który jest realizowany poprzez wykorzystanie zestawu wielopoziomowych narzędzi, których elementy przedstawiono w artykule. Zaprezentowano także podstawowe sposoby organizacji aktywności adaptacyjnej magistrantów i nauczycieli (technologie, metody, techniki, formy) używane na różnych poziomach nauczania.
Opis
Słowa kluczowe
pedagogical technology , adaptation , adaptive technology , graduate student , educational activity , technologia pedagogiczna , adaptacja , technologia adaptacyjna , magistrant , działalność edukacyjna
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 184–194