Źródła i ekonomiczne skutki kryzysów finansowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Księżyk, Marianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Mimo istnienia licznych negatywnych skutków procesu finansjalizacji w warunkach otwartego rynku i globalizacji, w Polsce zauważa się brak zainteresowania rzetelnymi, udokumentowanymi empirycznie badaniami dotyczącymi źródeł i przyczyn finansjalizacji oraz jej wpływu na wzrost gospodarczy i poziom życia ogółu mieszkańców. Uznając te problemy za istotne z punktu widzenia realizacji celów, jakie legły u podstaw integracji europejskiej, treścią opracowania jest charakterystyka źródeł finansjalizacji oraz jej skutków dla wzrostu gospodarczego i poziomu życia mieszkańców Polski jako kraju UE. W opracowaniu dokonuje się oceny stanu teorii w powyższym zakresie oraz zamieszcza się wyniki przeprowadzonych badań empirycznych.
Despite evidence of numerous negative effects of the process of financialization in open markets and under globalization, in Poland, there is a lack of interest in reliable, documented empirical research on the sources and causes of financialization and its impact on economic growth and living standards of all residents. Recognizing these problems as important for the realization of objectives that were at the foundation of European integration, sources of financialization and its implications for economic growth and living standards of residents of Poland, as an EU country, were characterized. The state of theory in this area was assessed and the results of empirical research that was conducted were presented.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 5–24