Dowód z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji k.p.c. wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Niedźwiecki, Mateusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono kwestie związane z dowodem z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym. Uwzględniono w nim ostatnią nowelizację k.p.c. wprowadzoną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy dopuszczono możliwość powoływania biegłych w postępowaniu uproszczonym poprzez nadanie nowego brzmienia art. 505 7 k.p.c. Wyróżniono w nim trzy paragrafy, przy czym każdy dotyczy różnych kwestii związanych z zasięgnięciem opinii biegłego lub w odniesieniu do § 1 i § 2 – z rezygnacją z zasięgnięcia tej opinii. Autor przeprowadza analizę wprowadzonej regulacji, odnosząc się do wad i zalet nowych rozwiązań. W artykule przywołano także poglądy wyrażane w piśmiennictwie oraz judykaturze dotyczące omawianej problematyki.
The text presents the issue related to the expert evidence in simplified proceedings. It takes into account the latest amendment to the Code of Civil Procedure introduced by the Act of 4 July 2019 amending the Code of Civil Procedure and certain other acts. Pursuant to the above Act, it was allowed to appoint experts in simplified proceedings by rewording article 505 7 of the Code of Civil Procedure. There are three paragraphs in it, each of which concerns various issues related to obtaining an expert opinion or, with reference to § 1 and § 2, with the resignation from seeking such an opinion. The author analyzes the introduced regulation, referring to the advantages and disadvantages of new solutions. The article also refers to the views expressed in the literature and judicature regarding the discussed issues.
Opis
Słowa kluczowe
biegły , dowód z opinii biegłego , postępowanie uproszczone , Kodeks postępowania cywilnego , nowelizacja , expert , expert evidence , simplified proceedings , Code of Civil Procedure , amendment
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 149–158