Police cooperation with the enforcement authorities in the enforcement proceedings in administration

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Dubis, Szymon
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
On the basis of the science of administrative law and administration, praxeology or organization theory, nowadays, there is a view, that administrative entities should cooperate with each other while performing public tasks. The cooperation of public administration entities as a principle of law, was reflected in the Polish Constitution of 1997 and its content was developed and specified in legislation. The enforcement authorities are entities that enter in different legal relations with participants of the administrative enforcement during their proceedings. At the same time, they are the obligatory participants of the enforcement relationship. The aim of the administrative enforcement proceedings is to compel the obligated entities to meet their obligations which are subject to the administrative enforcement. As the enforcement authorities enter into different legal relations with participants of the administrative enforcement, specific legal instruments were conferred on them, including providing assistance or cooperation. These serve to achieve the aim of the proceedings. Among others, the enforcement authorities cooperate with the police, so that the legal instruments they were given, would be effective. The aim of this article is to outline the essence of the concept of cooperation as a general principle of administrative law and to indicate legal instruments on which the enforcement authorities can cooperate with the police, so that the aim of their proceedings could be achieved. Moreover, the article refers to the procedure for using the legal instruments conferred to the enforcement authorities, i.e. providing assistance and cooperation. It also describes the behaviour of a police officer while being designated for assistance or cooperation.
Współcześnie na gruncie nauki prawa administracyjnego, prakseologii, teorii organizacji czy nauki administracji panuje pogląd, że podmioty administrujące w procesie wykonywania zadań publicznych powinny z sobą współdziałać. Współdziałanie podmiotów administracji publicznej jako zasada prawna swe odzwierciedlenie znalazła w Konstytucji RP z 1997 r., a jej treść rozwinięta i skonkretyzowana została w ustawodawstwie. Organy egzekucyjne to podmioty, które w ramach postępowania przymusowego wchodzą w rozmaite stosunki prawne z uczestnikami egzekucji administracyjnej i jednocześnie należą do obligatoryjnych uczestników stosunku egzekucyjnego. Celem postępowania egzekucyjnego w administracji jest przymusowe doprowadzenie do wykonania przez zobowiązane podmioty obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej. Z racji tego, że organy egzekucyjne wchodzą w rozmaite stosunki prawne z uczestnikami egzekucji administracyjnej, przyznano tymże organom określone instrumenty prawne, do których należy udzielanie pomocy lub asysty. Udzielenie organom egzekucyjnym pomocy lub asysty w trakcie konkretnego postępowania egzekucyjnego służy urzeczywistnieniu celu tegoż postępowania. Aby doszło do skutecznego i efektywnego wykorzystywania przyznanych instrumentów prawnych, organy egzekucyjne współdziałają m.in. z Policją. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty pojęcia współdziałania jako ogólnej zasady prawa administracyjnego, wskazanie instrumentów prawnych, dzięki którym organy egzekucyjne mogą współdziałać z Policją, aby doszło do urzeczywistnienia celu administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Ponadto w niniejszym artykule odniesiono się do trybu korzystania z przyznanych organom egzekucyjnym instrumentów prawnych, tj. udzielania pomocy i asysty, a także dokonano charakterystyki sposobu postępowania funkcjonariusza Policji w przypadku wyznaczenia do udzielenia pomocy lub asysty.
Opis
Słowa kluczowe
cooperation , enforcement authorities , administrative enforcement proceedings , Police , help , assistance , współdziałanie , organy egzekucyjne , postępowanie egzekucyjne w administracji , Policja , pomoc , asysta
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 31/2020, s. 37–54