Obecność członków rodziny podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ocenie personelu medycznego, pacjenta i jego bliskich.

Abstrakt
Celem głównym pracy była analiza doświadczeń i opinii personelu medycznego, pacjenta i jego rodziny na temat obecności krewnych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz ustalenie jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie się tych opinii i postaw. Badaniem objęto i zakwalifikowano do niego 1646 osób. Spośród tej grupy wyselekcjonowano: 500 pacjentów, 500 członków rodzin pacjentów, 646 osób stanowiących personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni). Badania prowadzono w okresie od marca 2017 roku do lipca 2017 roku. Wyniki badań własnych wskazują, że większość badanego personelu medycznego ma negatywną postawę wobec FPDR (54,02%). Posiadanie doświadczenia jest jednym z czynników mających wpływ na kształtowanie się opinii oraz postaw personelu dotyczących obecności krewnych podczas RKO. Respondenci, którzy doświadczyli obecności bliskich podczas resuscytacji mieli zarówno pozytywne (79 osób) jak i negatywne doświadczenia w tym zakresie (202 osoby). Postawy zarówno pacjenta jak i jego rodziny wobec FPDR w wynikach badań własnych są szczególnie interesujące badawczo. Tylko 29,0% ankietowanych pacjentów i 27,6% ich rodzin wyraziło chęć bycia obecnym podczas RKO bliskiej osoby. Natomiast akceptacja dla obecności członka rodziny podczas własnej resuscytacji była jeszcze niższa: pacjenci (21,2%), rodzina pacjenta (20,2%). Źródeł takich postaw poszukiwać należy zarówno w nieznajomości praw pacjenta, braku specjalistycznej wiedzy medycznej jak i w utrwalonych społecznie kanonach zachowań.
The primary aim the dissertation was to analyze the experiences and opinions of medical staff, the patient and his family about the presence of relatives during cardiopulmonary resuscitation and to determine which factors influence the formation of these opinions and attitudes. 1646 people were enrolled and qualified in the study. From this group, 500 patients, 500 members of the patients' families, 646 people representing medical staff (doctors, nurses, paramedics) were selected. The study was carried out from March 2017 to July 2017. The results of our research indicate that the majority of the surveyed medical staff has a negative attitude towards FPDR (54.02%). Having experience is one of the factors influencing the formation of opinions and attitudes of staff regarding the presence of relatives during CPR. The respondents who experienced the presence of the loved ones during resuscitation had both positive (79 people) and negative experiences in this regard (202 people). Attitudes of both the patient and his family towards FPDR in our results are particularly interesting. Only 29.0% of the surveyed patients and 27.6% of their families expressed their willingness to be present during the CPR of a loved one. However, acceptance for the presence of a family member during their own resuscitation was even lower: patients (21.2%), the patient's family (20.2%). The sources of such attitudes should be sought both in ignorance of patient's rights, the lack of specialized medical knowledge as well as in cultural canons of behavior.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, prof. UR, 139 s.
Słowa kluczowe
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa , obecność rodziny , personel medyczny , pacjent , Cardiopulmonary resuscitation , family presence , medical staff , patient
Cytowanie