Poczucie samotności a poziom uzależnienia od internetu wśród adolescentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Rębisz, Sławomir
Sikora, Ilona
Smoleń-Rębisz, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorzy niniejszego artykułu postawili sobie za cel zweryfikowanie hipotezy uwzględniającej istnienie statystycznego związku (korelacji) pomiędzy poczuciem samotności a uzależnieniem od internetu wśród adolescentów. Do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający polskie adaptacje dwóch narzędzi: Skali Poczucia Samotności de Jong Gierveld oraz Testu Problematycznego Używania Internetu. Wyniki badań własnych potwierdziły występowanie statystycznie istotnej dwustronnej dodatniej zależności pomiędzy zmiennymi, tzn. im poziom uzależnienia od internetu jest wyższy wśród respondentów, tym częściej i mocniej pojawiało się u nich poczucie samotności, i na odwrót.
The aim of this study is to review the hypothesis that there is a statistical correlation between loneliness and Internet addition among adolescents. The authors conducted their research using a questionnaire involving the Polish adaptation of two scales: the De Jong Gierveld Loneliness Scale and K. Young’s Internet Addiction Test. Our results confirm the presence of a statistically significant positive two-way relationship between the variables, i.e., the higher the level of Internet addiction among the respondents, the more frequent and stronger is the feeling of loneliness they experience and vice versa.
Opis
Słowa kluczowe
samotność , uzależnienie od internetu , adolescent , loneliness , internet addiction , adolescent
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 90-98