Wykorzystanie teleinformatyki w procesie nauczania w inicjatywach odnoszących się do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Biel, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest próbą ukazania teleinformatyki w aspekcie inicjatyw ministerialnych mających wpływ na proces nauczania, w którym wykorzystujemy przygotowanie projektowe. Jedną z najważniejszych kwestii dla nauczyciela w procesie nauczania jest podniesienie umiejętności i wiedzy wychowanków. Odpowiednio zaplanowany proces dydaktyczny oparty na metodach projektowych może znacząco poprawić wyniki uczniów na egzaminach zawodowych. Publikacja opisuje charakterystykę definicyjną teleinformatyki w nawiązaniu do inicjatyw Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, następnie ukazuje przegląd projektów teleinformatycznych w nawiązaniu do procesu nauczania. Zostały również przedstawione szczegółowo dwa projekty naukowe jako modelowe przykłady zaawansowania teleinformatycznego uczniów. Zrozumienie odpowiedniego sposobu kreowania procesu dydaktycznego na podstawie adekwatnego wykorzystania projektów teleinformatycznych może mieć niebagatelny wpływ na przyrost motywacji naukowej wśród uczniów.
This article attempts to disclose the ICT in the aspect of the ministerial initiatives influencing the process of teaching where project preparation is implemented. One of the most important things for teacher in the process of teaching is to enhance students’ skills and knowledge. The didactic process that is properly planned based on project methods can significantly improve students’ vocational examination results. This paper describes definition characteristics of the ICT in relation to the initiatives of Ministry of National Education and Ministry of Science and Higher Education, it further presents a review of ICT projects in relation to the process of teaching. Two academic projects were also described in details as model samples of students’ ICT advancement. Understanding of the right way of creating the didactic process, based on adequate use of ICT projects, may have substantial impact on raising educational motivation among students.
Opis
Słowa kluczowe
teleinformatyka , uczeń , dydaktyka , projekt badawczy , ICT , student , didactic , research project
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 99-111