Wybrane aspekty sprawności samorządu terytorialnego w świadczeniu usług publicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Romaniuk, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nieustanne przeobrażenia administracji samorządowej, silnie związane z rozwojem cywilizacyjnym, prawnym czy organizacyjnym, stały się uzasadnionym pretekstem do analizy wybranej formy działania jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest jej sprawność. Samorząd terytorialny, wykonując zadania publiczne, w zakresie kształtowania skuteczności procesu wykonywania tych zadań, współpracuje z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, wykorzystując przyjęte różnorodne rozwiązania prawne. W ramach tzw. prywatyzacji zadań publicznych korzysta chociażby z rozwiązań partnerstwa publiczno-prywatnego, wdrażając w sposób skuteczny w praktyce zasadę organizacyjnej elastyczności aparatu administracyjnego. To z kolei ma zapewniać podnoszenie sprawności własnych działań, stosując coraz to bardziej nowatorskie narzędzia i metody zarządzania jakością.
Constant transformations of local government administration, strongly related to civilizational, legal or organizational development, have become a justified pretext for analyzing the selected form of operation of a local government unit, which is its efficiency. When performing public tasks, the local government cooperates with public and non-public entities in terms of shaping the effectiveness of the process of performing these tasks, using various legal solutions adopted. Within the so-called privatization of public tasks, uses, for example, public-private partnership solutions, effectively implementing in practice the principle of organizational flexibility of the administrative apparatus. This, in turn, is to ensure the improvement of the efficiency of its own activities, using more and more innovative tools and methods of quality management.
Opis
Słowa kluczowe
administracja publiczna , samorząd terytorialny , prawo , sprawność , prawo administracyjne , usługi publiczne , public administration , local government , law , efficiency , administrative law , public services
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1 (50) 2023, s. 98-110