Istota czynnika ludzkiego w organizacjach spółdzielczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kawa, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rolę i miejsce czynnika ludzkiego w organizacjach spółdzielczych. Spółdzielnie są przede wszystkim zrzeszeniami osób, które poprzez prowadzenie działalności gospodarczej realizują wspólne cele i zaspokajają określone potrzeby, którymi może być zapewnienie miejsc pracy, obsługa finansowa, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, obsługa mieszkań, zapewnienie artykułów konsumpcyjnych dobrej jakości. We współczesnej gospodarce celem działalności wielu firm, korporacji jest maksymalizacja zysku często kosztem pracowników. Efektem tych działań jest brak szacunku dla człowieka, alienacja oraz rosnąca rzesza wykluczonych w wielu aspektach życia społecznego i ekonomicznego. W spółdzielniach natomiast człowiek i jego potrzeby są w centrum zainteresowania. Człowiek zajmuje w organizacjach spółdzielczych nadrzędną pozycję jako członek spółdzielni, pracownik, dostawca, producent oraz klient. Spółdzielnie poprzez realizację określonych zadań oraz przestrzeganie zasad i wartości, którymi kierują się w swej działalności odpowiadają Strategii Europa 2020, której celem jest między innymi zrównoważona gospodarka, podjęcie trwałej walki z wykluczeniem społecznym, rozwój niskoemisyjnej gospodarki, w której to człowiek znajduje się na pierwszym miejscu. Spółdzielnie w miarę swoich możliwości zaspokajają potrzeby społeczne w zakresie oferowania i utrzymania miejsc pracy grupom, które mają trudności na rynku pracy. Są to osoby niepełnosprawne, osoby w starszym wieku, kobiety czy osoby o niższym poziomie wykształcenia. Spółdzielnie odgrywają znaczącą rolę w społecznościach lokalnych w zakresie działań na rzecz spójności i integracji społecznej. Spółdzielnie powstają i kształtują się zarówno z potrzeb ludzi, jak i całych lokalnych społeczności. Ich forma zmienia się, podlega wpływom otoczenia i sama determinuje jego funkcjonowanie.
The paper presents the role and place of the human factor in cooperative organizations. Cooperatives are primarily associations of persons whose business activities are pursuing common goals and meet specific needs, which may be to provide jobs, financial services, help with the farm, service apartments, providing high-quality consumer goods. The purpose of the modern economy many companies, corporations is to maximize profit at the expense of workers often. The result is a lack of respect for the man, alienation and a growing crowd excluded in many aspects of social and economic life. The cooperatives while the man and his needs are in the spotlight. The man is a parent cooperative organizations position as a member of the cooperative, employee, supplier, manufacturer and customer. Cooperatives through the implementation of specific tasks and the principles and values that guide its activities correspond to the Europe 2020 Strategy, which aims, among other things sustainable, taking permanent fight against social exclusion, the development of low-carbon economy, in which a man is in the first place. Cooperatives if possible meet the social needs in providing and maintaining jobs groups who experience some difficulties in the labor market. These are people with disabilities, the elderly, women and people with lower levels of education. Cooperatives play a significant role in the local community. In terms of activities for social cohesion and integration. Cooperatives are formed and shaped by both the needs of the people as well as entire communities. Their form is changing, is influenced by the environment and itself determines its function.
Opis
Słowa kluczowe
spółdzielnia , czynnik ludzki , zatrudnienie , Strategia Europa 2020 , cooperative , human factors , employment , the Europe 2020 Strategy
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 409–418