Reklama prasowa w II Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, „ABC Nowin Codziennych”, „Gazety Polskiej”

Abstrakt
Reklama prasowa w okresie międzywojennym stanowiła jedną z najważniejszych i najczęściej stosowanych form popularyzacji produktów i usług. Prasa, a wraz z nią ogłoszenia i reklamy, docierały bowiem do najbardziej odległych zakątków kraju i przedstawicieli różnych warstw społecznych. Treści zawarte w ogłoszeniach prasowych kształtowały gusta, nawyki higieniczne, pielęgnacyjne, popularyzowały produkty farmaceutyczne, sugerowały w co się ubrać, jakim samochodem jeździć, w co wyposażyć mieszkanie itp. Ogłoszenia prasowe i reklamy są ważnym, ale wciąż niedocenionym źródłem historycznym pozwalającym na uzyskanie wielu informacji na temat ówczesnych stosunków handlowych, relacji producent- konsument, cen, zaopatrzenia, dostępu to technologii itp. W powiązaniu z towarzyszącymi jej procesami handlowymi, reklama, może być przedmiotem badań nie tyko historyków, ale socjologów, psychologów, językoznawców, czy ekonomistów. W pracy podjęto próbę uzupełnienia dotychczasowego dorobku z zakresu reklamy, zwłaszcza reklamy okresu międzywojennego. W II RP rynek reklamowy musiał odnaleźć się nie tylko w nowych warunkach polityczno-gospodarczych, ale także reagować na zmieniające się gusta, i równocześnie uczestniczyć w ich kreowaniu. W reklamach i ogłoszeniach początkowo bazowano na osiągnięciach i dorobku rynku reklamowego z okresu zaborów, by następnie wkroczyć na drogę intensywnego rozwoju i otwarcia na nowe trendy. Głównym celem niniejszej pracy było wskazanie, że reklama prasowa to ważny i dynamicznie rozwijających się środek marketingowych w okresie międzywojennym.
Press advertising held significant importance during the interwar period as a widely utilized medium for promoting products and services. Press publications, announcements, and advertisements had extensive reach across the country, reaching even the most distant regions and people from different social backgrounds. The development of the press in Poland facilitated the dissemination of behavioral norms, cultural trends, aesthetic paradigms, and catalyzed societal democratization. Advertising has influenced the formation of popular culture and the rise of consumer society. The content conveyed within press advertisements had a profound impact on the construction of individual preferences, hygiene practices, popularization of pharmaceutical products, fashion trends, automotive preferences, and suggestions for suitable household furnishings. The following work aims to build upon the previous achievements in advertising, specifically focusing on advertising practices during the interwar period. In the Second Polish Republic, the advertising industry had to find its footing amidst changing political and economic conditions. It also had to keep up with evolving consumer preferences and actively contribute to their formation. At first, advertisements and announcements relied on the successes of the advertising market during the partition period. However, they soon underwent a transformative phase of rapid development and embraced new trends. The primary objective of this study is to emphasize that press advertising played a vital role as a dynamic and essential marketing tool during the interwar period.
Opis
Promotor - dr hab. Edyta Czop, prof. UR - 415 s.
Słowa kluczowe
ogłoszenie prasowe , reklama , prasa , II Rzeczypospolita , rozwój , press announcement , advertising , press , the Second Polish Republic , development
Cytowanie