Programowanie może być interesujące – platforma Arduino

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Piecuch, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest propozycją nauczania programowania języka C/C++ bazującego na platformie Arduino dla III etapu edukacyjnego. Programowanie mikrokontrolerów daje możliwość nabycia szerokich kompetencji techniczno-informatycznych użytecznych zarówno w warunkach szkolnych (uczelnianych), jak i pozaszkolnych. W przekonaniu autora może wpłynąć na: poszerzenie horyzontów wiedzy techniczno-informatycznej, wybór dalszej ścieżki edukacyjnej, rozbudzenie nowych zainteresowań możliwych do urzeczywistniania także w czasie wolnym.
This paper proposes teaching programming of language C/C++ based on the Arduino platform for the III education stage. Programming microcontrollers gives the opportunity of gaining a wide expertise in information technology useful both in school (university) as well as extracurricular activities. In the author’s opinion it may influence: broadening the horizons of information technology knowledge, the choice of future educational path, awakening new interests possible to realize also in spare time.
Opis
Słowa kluczowe
Arduino , programowanie , programming
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 155–160