Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w Polsce jako integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – podstawowe założenia organizacji i funkcjonowania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Sikorska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wymaga systemowych rozwiązań prawnych ukierunkowanych na ochronę tej wartości. Odnosi się również do ochrony innych dóbr, które mogą być zagrożone bądź w wyniku zdarzeń będących efektem zagrożeń wynikających z praw przyrody lub rozwoju cywilizacyjnego stać się przedmiotem naruszeń. Na gruncie legislacyjnym zabezpieczenie realizacji tego celu równoznaczne jest więc z obowiązkiem państwa stanowienia i stosowania prawa w obszarze organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a w jego ramach zintegrowanego systemu ratowniczego zobowiązanego do ochrony tychże wartości i dóbr. Podejmowane rozważania mają w związku z tym na podstawie przepisów prawa wykazać podstawowe z punktu widzenia trójstopniowego podziału terytorialnego państwa założenia organizacji i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jako jednego z elementów owej organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i systemu ratowniczego. W powyższym zakresie pomocna staje się także ocena statusu organów publicznych wyposażonych w kompetencje i zadania, odpowiedzialnych za krajowy system ratowniczo-gaśniczy na poszczególnych poziomach, jak również jednostek systemu za działania ratownicze, skierowane na wspomnianą ochronę.
Ensuring the level of internal security of the state requires systemic legal solutions aimed at the protection of this value. It also refers to other goods that may be endangered or, as a result of events resulting from threats being a consequence of the laws of nature or civilization development, become the subject of violations. On the legislative basis, securing the implementation of this goal is therefore tantamount to the state's obligation to legislate and apply the law in the area of the organization of the state's internal security system, and within it, an integrated rescue system obliged to protect these values and goods. Therefore, the considerations taken are to demonstrate the basic assumptions of the organization and functioning of the national rescue and firefighting system as one of the elements of the organization of the state's internal security and the rescue system, based on the provisions of the law. In this respect, it is also helpful to assess the status of public authorities with competences and tasks, responsible for the national rescue and firefighting system at individual levels, as well as system units for rescue operations aimed at the said protection.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo państwa , krajowy system ratowniczo-gaśniczy , założenia organizacji i funkcjonowania , podmioty systemu , zadania i kompetencje , state security , national rescue and firefighting system , assumptions of the organization and functioning , system entities , tasks and competences
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 260-279