Соціально-філософські погляди Володимира Навроцького: від неоромантизму до позитивізму

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Лосик, Ореста
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poddano analizie społeczno-filozoficzny wymiar publicystycznego dziedzictwa Wołodymyra Nawroćkoho (Nawrockiego) – jednego z czołowych inspiratorów ukraińskiego narodowego odrodzenia drugiej poł. XIX wieku. Przy pomocy porównań wątków biograficznych oraz ówczesnej społeczno-kulturowej atmosfery w Galicji, łącznie z ukraińsko-polskimi relacjami, ukazano światopoglądowe dylematy narodowego i cywilizacyjnego samookreślenia się ukraińskiej wspólnoty w filozoficzno-społecznoznawczych refleksjach miejscowych intelektualistów.
The article analyses the socio-philosophical dimension of the journalistic legacy of Volodymyr Navrotsky, one of the leading inspirers of the Ukrainian national revival of the second half of the 19th century. By means of comparisons of biographical threads and the socio-cultural atmosphere of the time in Galicia, including Ukrainian-Polish relations, the world-view dilemmas of national and civilisational self-determination of the Ukrainian community were identified in the philosophical-socio-scientific reflections of local intellectuals.
Opis
Słowa kluczowe
Wołodymyr Nawroćkyj , narodowa tożsamość , sprawiedliwość , praca , oświata , Volodymyr Navrotsky , national identity , justice , labour , education
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 8/2022, s. 29–48