W zdrowej rodzinie są zdrowe relacje... O użyciu przymiotnika zdrowy w wybranym znaczeniu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Lisczyk, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest opis użycia wyrażenia zdrowa rodzina (oraz połączeń przymiotnika zdrowy z rzeczownikami: związek, małżeństwo, partnerstwo, koleżeństwo, przyjaźń i relacja). Celem badań jest skonkretyzowanie, jakie treści mieszczą się w zakresie semantycznym tak użytego przymiotnika zdrowy, a także w jakich obszarach tematycznych najczęściej występują analizowane wyrażenia. Przykłady użycia zostały zaczerpnięte z czterech elektronicznych korpusów polszczyzny. Z ich analizy wynika, że wyrażenie zdrowa rodzina jest często nacechowane, w dużej mierze właściwe dyskursowi katolickiemu i prawicowemu. W połączeniu z nazwami różnych relacji zdrowy to wolny od przemocy fizycznej i psychicznej oraz oparty na szacunku, zaufaniu, dobrej komunikacji, szczerości/ uczciwości oraz akceptacji.
The subject of the article is a description of the use of the phrase healthy family (and the combinations of the adjective healthy with the nouns: relationship, marriage, partnership, camaraderie, friendship and relationship). The aim of the research is to specify what content falls within the semantic range of the adjective healthy used in this way, as well as in which thematic areas the analyzed expressions most often occur. Examples of usage were taken from four electronic corpora of the Polish language. Their analysis shows that the expression healthy family is often marked, largely characteristic of the Catholic and right-wing discourse. In conjunction with the names of various relationships, healthy is free from physical and mental violence and based on respect, trust, good communication, honesty and acceptance.
Opis
Słowa kluczowe
aksjolingwistyka , semantyka , badania korpusowe , zdrowy , axiolinguistics , semantics , corpus research , healthy
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 126-141