Legenda Piotra Skargi w świetle galicyjskiej prasy doby autonomicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Biesiadecka, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zajmuje się kreowanymi w literaturze dwiema pozytywnymi wizjami Piotra Skargi (jako ważnej postaci w dziejach ojczystych): romantyczną i pozytywistyczną, i ich oddziaływaniem na czasopiśmiennictwo. Zainteresowanie ze strony prasy galicyjskiej jego postacią nastąpiło z okazji 300. rocznicy śmierci duchownego i organizacji krakowskiego zjazdu skargowskiego. Analizowane czasopisma, niezależnie od sympatii politycznych, podejmowały i oceniały różne aspekty działalności Skargi: polityczny, religijny, społeczny i literacko-językowy. Prezentacja postaci odzwierciedlała często poglądy społeczno-polityczne środowisk prasowych.
The article deals with two positive visions of Piotr Skarga (as an important figure in the national history) created in literature: romantic and positivist ones, and their impact on journalism. The interest in his figure on the part of the Galician press took place on the occasion of the 300th anniversary of the priest’s death and the organization of Skarga Congress in Kraków. The analyzed magazines, regardless of their political affinities, considered and assessed various aspects of Skarga’s activity: political, religious, social and literary-linguistic ones. The presentation of the characters often reflected the socio-political views of the press circles.
Opis
Słowa kluczowe
Piotr Skarga , jezuita , legenda , prasa galicyjska , zjazd skargowski , Jesuit , legend , Galician press , Skarga Congress
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 7/2021, s. 287–299