Geneza i rozwój wykorzystania komputerów i Internetu przez dzieci i młodzież w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Unii Europejskiej. Aspekty porównawcze

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Łuszczek, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wykorzystanie komputerów i Internetu w edukacji sprzyja budowie społeczeństwa o nowej jakości – społeczeństwa informacyjnego. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych i niektórych krajów Unii Europejskiej na tym polu pokazują, że w ciągu dwóch ostatnich dekad dokonało się to przez kilka charakterystycznych etapów. Jest to entuzjazm początku, a także dwa etapy, które możemy określić jako „zawiedzione nadzieje” i „nową drogę”. Porównując USA i kraje UE dostrzegamy wiele wspólnych doświadczeń, ale pojawiają się również akcenty indywidualne, szczególnie na etapie budowy „nowej drogi” mającej pomóc określić nowy zestaw paradygmatów służących efektywnemu i bezpiecznemu wykorzystaniu komputerów oraz Internetu przez młodych użytkowników.
Use of computers and the Internet in education is favourable for building a new-quality society – information society. Experiences of the United States and the some European Union countries in this field show that throughout the last two decades, this occurred through several distinctive stages. It is the enthusiasm of the beginning as well as two stages which could be called „dashed hopes” and „the new way”. Comparing the USA and the EU countries, one can discern numerous mutual experiences, but there are also individual features, particularly at the stage of building „the new road”, which is to help establish a new set of paradigms used for effective and safe use of computers and the Internet by young users.
Opis
Słowa kluczowe
Internet , społeczeństwo informacyjne , edukacja medialna , Stany Zjednoczone , Unia Europejska , information society , media education , United States of America , European Union
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 29-37