AKSJOLOGIA OJCZYZNY I PATRIOTYZMU W KONTEKŚCIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Abstrakt
Edukacja szkolna wciąż pozostaje niezwykle ważnym a zarazem nie do końca wykorzystanym faktorem wychowania kolejnych pokoleń Polaków w kierunku postaw patriotycznych. Refleksja skoncentrowana na treści podręczników do szkoły podstawowej pod kątem zawartej w niej aksjologii ojczyzny i patriotyzmu znajduje swoje odzwierciedlenie w tytule pracy: Aksjologia patriotyzmu i ojczyzny w kontekście materiałów dydaktycznych do szkoły podstawowej. Punktem odniesienia jest tu Podstawa programowa z 1999 roku, nieznacznie zmodyfikowana jak chodzi o szkołę podstawową w roku 2009, 2012 i ostatnio 2014 i do dziś obowiązująca. Zasadniczym źródłem pracy są liczne materiały dydaktyczne przeznaczone do edukacji w szkole podstawowej, realizujące wyżej wzmiankowaną Podstawę. W przypadku I etapu edukacji, gdzie po 1999 zaproponowano edukację zintegrowaną, sięgnięto do najbardziej popularnych podręczników tego właśnie typu, włącznie z ostatnim z nich Naszym elementarzem, podręcznikiem zaproponowanym przez MEN w 2014 roku i budzącym od początku liczne kontrowersje. W przypadku II etapu edukacji, z oczywistych względów wykorzystane zostały przede wszystkim podręczniki do historii, języka polskiego, sztuki (muzyki i plastyki) oraz przyrody. Obok licznych materiałów źródłowych posłużono się także szeregiem opracowań z zakresu definiowania patriotyzmu oraz edukacji patriotycznej.
The obvious connection between the patriotism and the education builds a significant impulse to write this thesis. As it seems, the school education still remains one not only extremely important, but also not completely used factor in educating the next generations of Polish towards the patriotic attitiudes. The thought focused on the content of the textbooks for the primary schools, in reference to the axiology of the homeland and patriotism, which is included in this content, is reflected in the title of the thesis: „Axiology of patriotism and homeland in the context of didactic materials for the primary school”. The point of reference is here the Core curriculum from the 1999, which was slightly modified in reference to the primary school in the year 2009, 2012 and lately in 2014, and it is in force until today. The basic sources of the thesis are numerous didactic materials, assigned for the education in the primary school, which carry out the mentioned above Core curriculum. In case of the first stage of education, where after 1999 the integrated education was suggested, there was reached for the most popular textbooks of this particular type, including the last of them: „Nasz elementarz”, which was offered by MEN in 2014. In case of the second stage of education, for the obvious reasons there were used mostly textbooks for history, Polish, the fine arts as well as natural science.
Opis
Słowa kluczowe
Polska , patriotyzm , aksjologia , naród , Poland , patriotism , axiology , nation
Cytowanie