Výsledky prieskumu výuĉby techniky na niņńom stupni stredného vzdelávania v SR

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Pavelka, Jozef
Kuzma, Jozef
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ńtúdia informuje o výsledkoch dotazníkového prieskumu, ktorý z podnetu Predmetovej komisie Ĉlovek a svet práce (PK ĈaSP) uskutoĉnil ŃPÚ v Bratislave. Prieskum bol zameraný na zistenie aktuálneho stavu, systému a podmienok výuĉby techniky v základných ńkolách na Slovensku. Výsledky prieskumu potvrdili, ņe jestvujúci stav výuĉby je nekoordinovaný a zo strany MŃ VV a Ń SR si vyņaduje prijatie skorých opatrení, ktoré do výuĉby zavedú systém funkĉný, stabilný a dlhodobo rozvíjajúci sa.
This study presents the results of the questionnaire survey implemented by the National Institute for Education in Bratislava at the instance of the board of experts entitled Human and the world of work. The survey was focused on the system, current situation and the conditions of teaching techniques in basic schools in Slovakia. The results of the survey confirm that the current status is not coordinated and the situation requires several arrangements by the Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic which would make the teaching functional, stable and expanding in the long term.
Opis
Słowa kluczowe
technické vzdelávanie , základná ńkola , vzdelávací ńtandard , technika , ekonomika domácnosti , prieskum , technical education , primary school , educational standards , technology , home economics , survey
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 87–92