Historia Ju-Jitsu w Polsce 1904-2010

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019-12-09
Autorzy
Kisiel, Wiesław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Historia JJ w Polsce to spory fragment wiedzy i tradycji japońskiej, oddziałującej na kulturę zachodnią naszego regionu. Pośród wielu utylitarnych form sztuk walki Dalekiego Wschodu, które spotkamy na naszym polskim gruncie, od początku XX wieku poczesne miejsce zajmuje JJ jako najwcześniej znana i uprawiana metoda walki wręcz, zaadoptowana na potrzeby wojska, policji i ludności cywilnej w formie obrony osobistej, w ponad stuletniej tradycji tego systemu na naszych ziemiach. Opracowanie ukazuje ścieżki, jakimi JJ przedostało się z Japonii do kręgów kultury zachodniej i jak zostało przyjęte przez kraje europejskie oraz Amerykę, gdzie weszło w rodzime systemy walki wręcz i stało się stałym elementem dzisiejszego systemu obrony osobistej. W pracy został przedstawiony rys historyczny JJ w Polsce. Najpierw od zarania do 1945 roku, z uwzględnieniem trzech okresów: pojawienia się nazwy JJ w języku polskim do odzyskania niepodległości w 1918 roku, czas dwudziestolecia międzywojennego i zakończenia II wojny światowej, a następnie funkcjonowanie JJ w okresie PRL w formie samoobrony oraz judo, kończąc na czasach współczesnych Polski niepodległej w konwencji utylitarno-sportowej. W poszczególnych rozdziałach niniejszej dysertacji zostało ukazane JJ jako rdzennie dalekowschodni system walki wręcz, który przechodząc ewolucyjną drogę japońskiej tradycji od początku, aż do czasów współczesnych, stał się z jednej strony utylitarną formą obrony osobistej służb mundurowych policji i wojska w większości krajów na świecie, a z drugiej nowoczesną, dwubiegunową dyscypliną sportową judo oraz JJ.
The history of JJ in Poland is a large piece of Japan knowledge and tradition, affecting the western culture of our region. Among many utilitarian forms of the Far East martial arts, which are practiced in Poland, JJ has a prominent place as the earliest known and practiced method of hand-to-hand combat, since the early 20th century. In over one hundred years of its tradition in our lands, it was adapted for the needs of the army, police and civilians in the form of personal defence. The study shows the paths that led JJ from Japan to western culture and how this marital art was adopted by European countries and America, where it entered native melee combat systems and became a permanent element of today's personal defence system. The paper presents the historical outline of JJ in Poland. First, from the beginning to 1945, taking into account three periods: the moment of appearance of the name JJ in Polish until the time Poland regained independence in 1918, the interwar period and the end of World War II, and then the time of the Polish People's Republic and how JJ functioned there in the form of self-defence and judo, ending with modern times of independent Poland in utilitarian and sport convention. In individual chapters of this dissertation, JJ was shown as an indigenous Far Eastern melee combat system that, following the evolutionary path of Japanese tradition from the beginning to modern times, has on one hand become a utilitarian form of personal defence used police and army in most countries in the world and on the other, a modern, bipolar sport of judo and JJ.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz - 829 s.
Słowa kluczowe
Ju-jitsu , sztuki walki , samoobrona , walka wręcz , Ju-jitsu/ jujutsu , martial arts , self-defense , hand-tohand combat , obrona osobista , hand combat
Cytowanie