Zapotrzebowanie rynku pracy na informatyków a praktyka dydaktyczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Iskierka, Sławomir
Krzemiński, Janusz
Weżgowiec, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono problemy związane z zapotrzebowaniem rynku pracy na informatyków i metody kształcenia tychże w polskim systemie oświaty. Przeanalizowano aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na informatyków na europejskim i polskim rynku pracy. Porównano kwalifikacje, jakich pożądają pracodawcy od przyszłych informatyków z ofertą dydaktyczną szkół. Wskazano na problemy związane z koniecznością przyswojenia sobie przez przyszłych informatyków trudnej, specjalistycznej wiedzy i koniecznymi do tego celu odpowiednimi predyspozycjami intelektualnymi, którymi powinni się oni cechować. Omówiono systemy rekrutacji oraz wynagradzania informatyków w firmach IT, dużych korporacjach, prywatnych i państwowych firmach oraz w administracji rządowej i samorządowej. Oceniono wzajemne relacje wynikające z zapotrzebowania na profesjonalnych informatyków a realiami praktyki edukacyjnej.
This article discusses the issues related to the demand of the job market for computer scientists and to the methods of education of such in the Polish system of education. Actual and expected demands are analyzed that consider both European and Polish job markets. The qualifications needed by the employers are compared with the educational offers of schools. Problems related to the need of acquisition of complex, specialized knowledge by the future computer scientists are pointed out, as well as the required intellectual capabilities. Recruitment systems are discussed, including salary systems in the IT companies, large corporations, private and national companies, as well as government and self-government administration. The mutual relations are rated that emerge from the need of the professional computer scientists and the reality of the education practice.
Opis
Słowa kluczowe
informatyk , rynek pracy , edukacja , computer specialist , labour market , education
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 33–42