Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Gąsiorowska-Mącznik, Edyta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wielowątkowość i złożoność zagadnień poruszanych w problematyce przedsiębiorczości spowodowała, że nie wykształciła się jednolita teoria przedsiębiorczości. Literatura przedmiotu nie dostarcza także precyzyjnego zdefiniowania „przedsiębiorczości”. Rozważania na temat przedsiębiorczości konkretnej osoby, grupy osób lub instytucji wymagają zatem ujęcia interdyscyplinarnego, co z jednej strony znacznie utrudnia rozwój teorii przedsiębiorczości, a z drugiej strony stanowi niezbędną w nauce różnorodność koncepcji. Bogactwo definicji przedsiębiorczości oraz nieustanny ich rozwój, warunkuje potrzebę stałego klasyfikowania i systematyzowania. Bez tego trudno zinterpretować i wy-eksponować złożoność i wielowątkowość problemu. Dla usystematyzowania można przyjąć, że współczesne badania naukowe w ekonomii i zarządzaniu dotyczące przedsiębiorczości, nawiązują do trzech głównych nurtów związanych z poglądami: F. Knighta, J. Schumpetera i I.M. Kirznera.
Multithreading and complexity of the issues raised in the issues of entrepreneurship meant that it developed a unified theory of entrepreneurship. Literature does not provide the precise definition of „entrepreneurship”. Considerations on enterprise specific person, group of persons or institutions therefore require an interdisciplinary approach, which on the one hand, significantly hinders the development of the theory of entrepreneurship, on the other hand provides the necessary academic diversity of approaches. Lots of definition of entrepreneurship and their constant development, determines the need for a permanent classification and systematization. Without this it is difficult to interpret the complexity and multi-threading problems. For the systematization can be assumed that modern-examining of research in economics and management for the enterprise, refer to the three main trends associated with the views of F. Knight, J. Schumpeter and I.M. Kirzner.
Opis
Słowa kluczowe
przedsiębiorczość , koncepcje , cecha , proces , entrepreneurship , concepts , feature , process
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 392–403