(Nie)adekwatność polityki pieniężnej EBC w gospodarce spoza strefy euro na przykładzie Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Urbanowicz, Zuzanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny stopnia nieadekwatności jednolitej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) do stabilizacyjnych potrzeb unijnej gospodarki, która nie jest członkiem strefy euro, na przykładzie gospodarki Polski. Artykuł jest kontynuacją wcześniej prowadzonych badań (Urbanowicz 2015; Klus, Paluszak, Urbanowicz 2019). Podjęty w pracy problem badawczy jest ważny dla kraju z tzw. derogacją Unii Gospodarczej i Walutowej. Status z derogacją oznacza bowiem formalne zobowiązanie kraju członkowskiego do przyjęcia wspólnej waluty. Każda z gospodarek krajów objętych derogacją będzie musiała wcześniej czy później stawić czoła konsekwencjom związanym z wystąpieniem zjawiska nieadekwatności jednolitej polityki pieniężnej w kontekście stabilizacji makroekonomicznej. Analiza została przeprowadzona dla przedziału czasu od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego kryzysu finansowo-gospodarczego z 2007 r. oraz okresu pandemii i wojny w Ukrainie. Zaprezentowane wnioski mogą być podstawą do dyskusji nad przystąpieniem Polski do strefy euro.
The aim of the article is an attempt to assess the degree of inadequacy of the ECB's monetary policy in terms of the needs of the EU economy, which has not yet joined the Euro Zone, using the example of the Polish economy. The analyzed research problem is important from the perspective of a country with derogation from Economic and Monetary Union. Status with a derogation means a formal obligation of a member state to adopt the common currency, the Euro. Each of the economies of the countries with a derogation will sooner or later have to face the consequences of the inadequacy of the single monetary policy in the context of macroeconomic stabilization. The analysis was carried out for the time period from January 1, 1999 to March 31, 2023, with particular emphasis on the periods of the contemporary financial and economic crisis of 2007, the pandemic and war in Ukraine. The conclusions from the conducted analyses may prove insightful in the discussion on Poland's accession to the Euro Zone.
Opis
Słowa kluczowe
Europejski Bank Centralny , jednolita polityka pieniężna , strefa euro , Polska , European Central Bank , single monetary policy , Euro Zone , Poland
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(30)/2024, s. 145-160