Wpływ polityki monetarnej i mikroostrożnościowej na koniunkturę na rynku nieruchomości mieszkaniowych (przykład Polski i Wielkiej Brytanii)

Abstrakt
Celem badań było ukazanie wpływu polityki monetarnej Banku Anglii i Narodowego Banku Polskiego na rynek nieruchomości latach 2003-2017 w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Dla kredytobiorców w Polsce i w Wielkiej Brytanii duże znaczenie dla zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego miały zarówno zmiany stóp procentowych, jak i zmiany rekomendacji nadzorczych dla kredytów mieszkaniowych adresowane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Financial Conduct Authority do banków. Rekomendacje nadzorcze oraz stopy procentowe kształtowały popyt na kredyty mieszkaniowe poprzez ich wpływ na decyzje kredytowe osób zainteresowanych nabyciem mieszkania (lub budową domu). Wpływ rekomendacji oraz stóp procentowych na zachowania kredytobiorców na rynku kredytów mieszkaniowych wynika z antycypacji zmian w dostępności kredytów w efekcie określonych zaleceń nadzorczych i jest silniejszy wówczas, gdy kredyt stanowi jedyną możliwość realizacji celu mieszkaniowego.
The aim of the research was to show the impact of the monetary policy of the Bank of England and the National Bank of Poland on the real estate market in the years 2003-2017 in Great Britain and Poland. For borrowers in Poland and Great Britain, both changes in interest rates and changes in supervisory recommendations for housing loans addressed to banks by the Polish Financial Supervision Authority and the Financial Conduct Authority were of great importance. Supervisory recommendations and interest rates shaped the demand for housing loans through their influence on the loan decisions of people interested in buying an apartment (or building a house). The impact of recommendations and interest rates on the behavior of borrowers in the housing loan market results from the anticipation of changes in loan availability as a result of specific supervisory recommendations and is stronger when the loan is the only option to achieve the housing goal.
Opis
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR - 427 s.
Słowa kluczowe
polityka monetarna , polityka mikroostroźnościowa , rynek nieruchomości , stopa procentowa Banku Centralnego , Wielka Brytania , monetary policy , micro-prudential policy , real estate market , central bank interest rates , Great Britain
Cytowanie