Genologiczna analiza vlogu jako gatunku internetowego

Abstrakt
Niniejsza praca dotyczy analizy genologicznej gatunku internetowego, jakim jest videoblog. Na podstawie tematycznie zróżnicowanych przykładów trzech kanałów youtubowych, dokonano próby definicji gatunku, określenia jego struktury i kompozycji, a także wyznaczników gatunkowych. Vlog jako gatunek mieści się w cyberprzestrzeni i strukturalnie zdeterminowany jest przez aspekty techniczne i ograniczenia serwisu YouTube. W rozprawie uznany został jako gatunek w formie kolekcji, który może zawierać gatunki pozainternetowe lub użytkowe (przykładowo: zapowiedź, opis, akt zaproszenia, komplement, memy). W ramach badania posłużono się genologiczną analizą tekstu zaproponowaną przez Marię Wojtak. W analizie zastosowano także terminologię z zakresu stylistyki, pragmatyki, teorii tekstu z odniesieniami do kultury. Zaprezentowana podstawa materiałowa pochodzi z internetowego, darmowego i ogólnodostępnego serwisu YouTube. W pracy zestawiono odmienne tematycznie profile nadal aktywnych twórców: „Ula Pedantula” (vlog poradniczy), „Historia Bez Cenzury” (kanał edukacyjno-rozrywkowy) oraz nieesia25 (kanał osobisty). Oprócz filmów analizie poddane zostały opisy, tytuły oraz komentarze pochodzące z wcześniej wymienionych kanałów youtubowych. Podjęto próby charakterystyki leksyki, struktury oraz kompozycji gatunku.
This thesis concerns a genological analysis of the online genre of the videoblog. Based on thematically diverse examples of three youtube channels, an attempt is made to define the genre, determine its structure and composition, as well as its genre determinants. The vlog as a genre is located in cyberspace and structurally determined by the technical aspects and limitations of YouTube. The dissertation considers it as a genre in the form of a collection, which may include offline or usable genres (examples: announcement, description, act of invitation, compliment, memes). The study used the genological text analysis proposed by Maria Wojtak. The analysis also uses terminology from the fields of stylistics, pragmatics, text theory with references to culture. The material base presented in the paper comes from the online, free and publicly accessible YouTube. The paper juxtaposes thematically different profiles of still active creators: "Ula Pedantula" (advice vlog), "Historia Bez Cenzury" (educational and entertainment channel) and nieesia25 (personal channel). In addition to the videos, descriptions, titles and comments from the previously mentioned youtube channels were analysed. Attempts were made to characterise the lexis, structure and composition of the genre.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Filip - 346 s.
Słowa kluczowe
genologia internetowa , gatunek internetowy , videoblog , komunikacja w interecie , YouTube , internet genology , internet genre , communication on the internet
Cytowanie