Julian Edwin Zachariewicz – filozoficzne ścieżki galicyjskiego intelektualisty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Polak, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia postać zapomnianego polskiego intelektualisty Juliana Edwina Zachariewicza (1883–1939?). Był on synem słynnego polskiego architekta, rektora lwowskiej Szkoły Politechnicznej Juliana Oktawiana Zachariewicza. Przyszły myśliciel wykształcony został w szkołach dawnej Galicji we Lwowie i w Chyrowie. Studiował filozofię i wiele innych dyscyplin, głównie we Lwowie i w Berlinie. Pracował jako pisarz i dziennikarz, ale publikował również przyczynki filozoficzne. Interesowały go relacje nauka–wiara (np. monizm E. Haeckla). W niniejszej pracy poddano analizie rolę filozofii w pracach i korespondencji Zachariewicza (korespondował ze znanymi myślicielami: K. Twardowskim, A. Einsteinem, W. Wundtem, M. Grabmannem). Zwrócono również uwagę na interesującą współpracę Zachariewicza z Polskim Towarzystwem Filozoficznym.
This article presents a forgotten Polish intellectual Julian Edwin Zachariewicz (1883–1939?). He was a son of famous Polish architect Julian Oktawian Zachariewicz. He was educa-ted in former Galicja's schools in Lwów and Chyrów. He studied philosophy and many other disciplines mainly in Lwów and Berlin. He worked as a writer and journalist but he also made some contributions to philosophy. He was interested mainly in science-religion relations (e.g. E. Haeckel's monism). This paper investigates a role of philosophy in Zachariewicz's articles and correspondence (with famous thinkers: K. Twardowski, A. Einstein, W. Wundt, M. Grab-mann). This article also shows interesting Zachariewicz's cooperation with a Polish Philosophical Society.
Opis
Autor składa serdeczne podziękowania p. Sławomirowi Zachariewiczowi za udostępnienie materiałów z archiwum rodzinnego i za wyrażenie zgody na ich publikację. Autor również wyraża wdzięczność za pomoc w dotarciu do materiałów oraz za zgodę na ich publikację pracownikom Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (materiały z Archiwum Kazimierza Twardowskiego i fotografia J. Zachariewicza) oraz pracownikom Universitätsarchiv Leipzig (list J. Zachariewicza do W. Wundta) i Archiv des Grabmann-Instituts (list J. Zachariewicza do M. Grabmanna).
Słowa kluczowe
J.E. Zachariewicz , Polskie Towarzystwo Filozoficzne , Lwów , Polish Philosophical Society , Lwow
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 2/2016, s. 215–246