Spektroskopia i czasy relaksacji magnetycznego rezonansu jądrowego in vitro jako narzędzie do charakterystyki nowotworów na poziomie komórkowym

Abstrakt
Niniejsza praca jest zapisem działań mających na celu przeprowadzenie badań MR w zakresie spektroskopii oraz czasów relaksacji hodowli komórkowych. Badania był prowadzone z wykorzystanie klinicznego systemu rezonansu magnetycznego MR OPTIMA 360MR prod GEHC o sile pola magnetycznego 1.5T. W związku z ograniczeniami systemu MR koniecznym stało się stało się już na samym początku opracowanie szeregu cewek – obwodów odbiorczych które mogły by pracować z wykorzystywanym systemem i jednocześnie zapewniały by zwiększenie czułości jak również rozdzielczości prowadzonej diagnostyki. Praca przedstawia badania wybranych hodowli komórkowych oraz obszerne badanie wpływu różnych czynników na określenie czasów relaksacji. Wiele czynników znajdujących się na liście zakłócających nie występuje w codziennej praktyce MR i badaniach klinicznych przez co może zostać zbagatelizowanych czy też pominiętych co ma szczególne znaczenie w trybie in vitro. Kliniczne systemy MR pozwalają na badania hodowli komórkowych. Trzeba jednakże w pracy z nimi uwzględniać specyfikę i ograniczenia tychże systemów w łączności z charakterystyką badanych zjawisk
This work is a record of activities aimed at conducting MR studies in the field of spectroscopy and relaxation times of cell cultures. The research was conducted using the OPTIMA 360MR clinical magnetic resonance imaging system by GEHC with a magnetic field strength of 1.5T. Due to the limitations of the MR system, it became necessary from the very beginning to develop a number of coils - receiving circuits that could work with the system used and at the same time ensure that the sensitivity and resolution of the diagnostics were increased. The paper presents the study of selected cell cultures and an extensive study of the influence of various factors on the determination of relaxation times. Many of the factors included in the list of interfering factors are not present in everyday MR practice and clinical trials and therefore may be underestimated or omitted, which is of particular importance in the in vitro mode. Clinical MR systems allow the study of cell cultures. However, when working with them, it is necessary to take into account the specificity and limitations of these systems in connection with the characteristics of the studied phenomena.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR - 171 s.
Słowa kluczowe
rezonans magnetyczny , czasy relaksacji , hodowle komórkowe , MATLAB , magnetic resonance , relaxation times , cell cultures
Cytowanie