Twórcze wykorzystanie serwisu internetowego YouTube w edukacji muzycznej dzieci

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Rogozińska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Muzyka jest sztuką, która wprowadza w życiu harmonię, poczucie estetyki. Sprzyja ogólnemu rozwojowi, daje możliwość wielostronnego twórczego działania. Owe działania możemy zaobserwować już u dzieci w wieku przedszkolnym. Sprzyja im również powszechny rozwój nowych mediów. W ekspresji muzycznej dzieci przejawem tej symbiozy muzyki i mediów jest własne wykonywanie ulubionych piosenek. Często ma ono zabarwienie autentycznego artyzmu i dużego zaangażowania w czasie prezentacji utworu. Wykorzystywanie przez nauczycieli w twórczy sposób serwisu YouTube przyczynia się do licznych kontaktów dzieci z muzyką. Z kolei obecność muzyki w programach nauczania stymuluje nauczycieli do własnych twórczych działań.
Music is an art that introduces harmony and sense of aesthetics in life. It favors general development, gives the possibility of multilateral creative activity. We can observe these activities already in pre-school children. They are also favored by the widespread development of new media. In the musical expression of children, the manifestation of this symbiosis of music and the media, is the own performance of your favorite songs. It often has a tinge of authentic artistry and a lot of commitment during the presentation of the work. The use of YouTube by creators in a creative way contributes to the numerous contacts of children with music. In turn, the presence of music in curricula stimulates teachers to their own creative activities.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja muzyczna , piosenki dla dzieci , YouTube , wychowanie przedszkolne , music education , children's songs , pre-school education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 104–108