Strategia zrównoważonego rozwoju gminy w świetle badań wybranych województw północnej Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Zawisza, Sławomir
Rudzka, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wiosną 2003 roku w 135 gminach w 3 województwach Polski: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Badanie dotyczyło realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w kontekście integracji z Unią Europejską. Wyniki badań wskazują, że samorządy gmin nie były wystarczająco zdeterminowane, aby realizować ideę zrównoważonego rozwoju. Tylko nieliczne społeczności miały ten program, a chęć jego tworzenia i inicjowania nie była zbyt duża. W badaniach tych przeważały gminy wiejskie z dużym udziałem gospodarstw zwierzęcych, gdzie większość odpadów może być niebezpieczna dla środowiska. Według oceny przedstawicieli samorządów badanych gmin niewiele gospodarstw posiadało odpowiednio przygotowane miejsca do składowania odpadów. Poza tym niewiele gospodarstw było przygotowanych do udziału we wspólnej polityce wiejskiej, ponieważ przygotowany rejestr pól nie był wystarczająco zaawansowany. Słowa kluczowe: obszary wiejskie, samorząd, gmina, strategia, zrównoważony rozwój.
The article presents results of the research carried out in spring 2003 in 135 communities in 3 provinces in Poland: Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie and Warmińsko-Mazurskie. The survey dealt with realization of sustainable development strategy in view of the European Union integration. The research results indicate that self-governments of communities weren’t determined enough to put in practise the idea of sustainable develop[1]ment. Only few communities had that program and the willingness to create it and initiate it wasn’t too large. In that research the most of communities were rural ones with the large percentage of animal producing farms, where the most of waste material may be dangerous for the environment. According to the estimation of representatives of the tested communities’ self-governments, not many farms had properly prepared places to store waste material. Besides, not so many farms were prepared to take part in common rural policy because the prepared register of fields wasn’t sufficiently advanced. Keywords: rural areas, self-government, commune, strategy, sustainable development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 191-200