Zróżnicowanie kapitału intelektualnego pracowników w wieku przedemerytalnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Fura, Barbara
Fura, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących zróżnicowania kapitału intelektualnego pracowników w wieku przedemerytalnym względem ich demograficznej, społecznej i zawodowej struktury. Badania przeprowadzono w 2009 r. na reprezentatywnej próbie 360 osób. Respondentami były kobiety w wieku 50–59 lat (160 osób) i mężczyźni w wieku 50–59 lat (200 osób). Pracownicy byli zatrudnieni w sektorze przemysłowym i budowlanym, jak również w usługach rynkowych i nierynkowych. Do zbadania zróżnicowania kapitału intelektualnego posłużyły następujące zmienne jakościowe: znajomość języka obcego, uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, umiejętność obsługi komputera, korzystanie z sieci Internet. Do zbadania zależności pomiędzy poziomem kapitału intelektualnego a cechami respondentów posłużono się testem niezależności chi-kwadrat Pearsona. Siłę wykazanych zależności zmierzono przy użyciu współczynnika zbieżności V-Cramera, a w celu ich doprecyzowania wykorzystano analizę korespondencji.
The article presents research results related to the intellectual capital diversity according to demographic, social and professional structure of the employees before retirement. The research was conducted in 2009 in the Podkarpacie province on the representative sample of 360 people. The respondents were women in the age 50–59 (160) and men in the age 50–64 (200). Respondents were employed in the industrial and building sections and also in market and nonmarket services. The survey was accomplished through determining following qualitative variables: foreign language command, training participation, computer usage, Internet usage. In order to analyze collected data Pearson’s chi-square test of independence was applied. The force of indicated dependences was examined using V-Cramer’s coefficient of coincidence. The specification of revealed dependences was conducted through the analysis of correspondence application.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 40–49