Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania spółdzielni socjalnych – studium przypadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Machowska, Estera
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Spółdzielnie socjalne są podmiotami ekonomii społecznej, która jest obszarem gospodarki podejmującym próbę równoważenia celów komercyjnych i nierynkowych. Głównym celem działań spółdzielni socjalnych jest nie tylko prowadzenie działalności gospodarczej, ale także społeczna i zawodowa reintegracja jej członków. Poprzez społeczną reintegrację należy rozumieć odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia określonych ról społecznych. Zawodowa reintegracja to natomiast działania mające na celu odbudowę i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Tworzenie spółdzielni socjalnych ma być wyrazem realizacji aktywnej polityki zatrudnienia oraz integracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Jako podmioty ekonomii społecznej spółdzielnie odznaczają się m.in. nadrzędnością celów społecznych ponad kapitałem i zyskiem. Zapisy ustawy o spółdzielniach socjalnych określają formy wsparcia spółdzielni i spółdzielców w tym rodzaje finansowania tych podmiotów. Jednym z rodzajów finansowania są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, jednego z instrumentów Unii Europejskiej, który m.in. umożliwia wspieranie zatrudnienia. Obecnie woj. podkarpackie zajmuje czwarte miejsce w kraju pod względem liczby zarejestrowanych spółdzielni socjalnych. Przeprowadzone analizy pozwoliły na ustalenie znaczącego wpływu możliwości korzystania ze środków europejskich na liczbę powstających spółdzielni. Ze 102 podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w woj. podkarpackim aż 78 powstało w ciągu ostatnich pięciu lat dzięki projektom ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Social cooperatives are entities of social economy, which is an area of the economy undertaking an attempt to balance commercial and non-commercial purposes. The main objective of social cooperatives is not only economic activity but also the social and vocational reintegration of its members. Through social reintegration should be understood rebuilding and maintaining skills for participation in the local community and perform certain social roles. Vocational reintegration is action to rebuild and maintain the ability to independently perform work on the labor market. Creating social cooperatives to be an expression implement active employment policies and social and vocational integration for people at risk of exclusion from the labor market. As a social economy players cooperatives are characterized by, among others, supremacy of social objectives over capital and profit. The Act of Law on Social Cooperatives support the forms of cooperatives and cooperative, for example, types of financing these entities. One of the types of financing are funds from the European Social Fund, one of the instruments the European Union, which allows the promotion of employment. Currently Podkarpackie region ranks fourth in the nation in the number of registered cooperatives. The performed analyzes allowed to establish a significant impact possibility of using European funds on the number of formed cooperatives. With 102 entities registered in the National Court Register in the Podkarpackie region, up 78 created through projects announced by the Regional Labour Office co-financed by the European Social Fund over the last five years.
Opis
Słowa kluczowe
ekonomia społeczna , spółdzielnie socjalne , źródła finansowania , Europejski Fundusz Społeczny , social economy , social cooperatives , sources of financing , European Social Fund
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 48(4)/2016, s. 401–410