Znaczenie czytania bajek dla rozwijania wrażliwości dziecka w opinii nauczycieli wychowania przedszkolnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Domagała, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wrażliwość dziecka doskonale rozwija się poprzez literaturę. Jest ona dla niego źródłem wielu wrażeń, wzruszeń, a także podstawą do nauki mowy ojczystej. Wzbogaca słownik dziecka, rozwija jego pasje i zainteresowania. W artykule podjęto próbę ukazania znaczenia czytania dzieciom bajek przez nauczycieli dla rozwijania ich wrażliwości. Świat bajkowy, to świat, który jest bliski dziecku, nie tworzy sztucznej sytuacji terapeutycznej, nie zmusza do wykonywania konkretnych zadań, jest tylko drogowskazem. Bajki, czy to te przekazywane ustnie, czy na piśmie są nadzieją dla czytelnika i pozwalają wkroczyć do lepszej, bezbolesnej rzeczywistości. Wyniki badań własnych wskazały na to, że organizowanie form działalności edukacyjnej przyczynia się do rozwijania wrażliwości na piękno, a także kształtowania odpowiednich moralnie postaw u dzieci w wieku przedszkolnym. Wykorzystując do pracy z dziećmi bajki, mamy możliwość oddziaływać nie tylko na postawę dziecka, ale również na jego nieukształtowaną jeszcze moralność czy wyobraźnię.
The child’s sensitivity develops perfectly through literature. It is a source of many impressions and emotions for him, as well as the basis for learning his native language. It enriches the child’s vocabulary and develops his passions and interests. This publication attempts to show the importance of teachers reading fairy tales to children in order to develop their sensitivity. The fairy-tale world is a world that is close to the child, it does not create an artificial therapeutic situation, it does not force the child to perform specific tasks, it is just a guide. Fairy tales, whether transmitted orally or in writing, are a hope for the reader and allow them to enter a better, pain-free reality. The results of my own research have shown that organizing forms of educational activity contributes to the development of sensitivity to beauty, as well as the formation of morally appropriate attitudes in pre-school children. By using fairy tales in work with children, we have the opportunity to influence not only the child’s attitude, but also his yet unformed morality or imagination.
Opis
Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej autorki, która otrzymała I Nagrodę Naukową Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego „Perły Tarnowa 2019”, pt. „Rola bajek w rozwijaniu wrażliwości dziecka w wieku przedszkolnym na przykładzie badań przeprowadzonych w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Niedojadło.
Słowa kluczowe
wrażliwość dziecka , bajka , przedszkole , dobór tekstu , aktywność , child sensitivity , fairy tale , preschool , text selection , activity
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 10 (2022), s. 134–144