Reklama podręczników szkolnych i akademickich na łamach prasy litewskiej II połowy XVIII wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Jakubėnas, Regina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł wskazuje na istotny wkład wileńskiej prasy w promocję produkcji wydawniczej w II połowie XVIII stulecia. Autorka przedstawia wpływ periodyków na społeczny odbiór piśmiennictwa na podstawie analizy obwieszczeń księgarskich pomieszczonych na łamach tytułu najdłużej utrzymującego się na litewskim rynku, tj. wychodzących spod prasy drukarni akademickiej „Gazet Wileńskich” oraz dołączanych do nich „Suplementów”. Poczyniony przegląd materiału źródłowego wskazuje na obecność anonsów pochodzących od wielu oficyn, również tych spoza granic Wielkiego Księstwa Litewskiego. Różnorodnie prezentuje się również rejestr reklamowanych w ten sposób pozycji, obejmujący zarówno liczne podręczniki mieszczące wiedzę z zakresu rozmaitych dziedzin nauki, jak i dzieła ważnych przedstawicieli europejskiej myśli oświeceniowej. Lista nadmienionych w ogłoszeniach prasowych publikacji niejednokrotnie uzupełnia znane zestawienia bibliograficzne, takie jak Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” czy Bibliografia polska K. Estreichera.
The article points to meaningful contribution of Vilnian press to promotion of publishing production in the second half o 18-th century. Author shows the influence of periodicals on social reception based on analysis of the bookselling announcements located in the longest-running title on the Lithuanian market, i.e. „Gazety Wileńskie” („Vilnian Newspapers”) with attached „Suplementy” („Supplements”), issued by academic press. Review of the source material shows the presence of the announcemnts from many publishing houses, among them also from abroad. The diversity can be observed in the register of titles advertised this way, involving both numerous handbooks including knowledge across various disciplines and the works of eminent representatives of European Enlightenment.thought. The list of publications mentioned in press announcements repeatedly supplements the well known bibliographic summaries as Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” or Bibliografia polska by K. Estreicher.
Opis
Słowa kluczowe
Wilno , XVIII wiek , podręczniki , księgarstwo , prasa , „Gazety Wileńskie” , Vilnius , 18th century , bookselling , school books , press
Cytowanie
red. Jolanta Kowal, Magdalena Patro-Kucab, Paulina Podolska, W kręgu prasy dawnej i współczesnej. Wybrane problemy (1), s. 27–57