Dyskurs medyczny w czasopismach specjalistycznych na przykładzie „Medical Tribune” i „Medycyna po Dyplomie”

Abstrakt
Dyskurs medyczny to typ dyskursu specjalistycznego, rozumiany jako zdarzenie komunikacyjne, ponieważ istotnym dla niego elementem/ jego celem głównym celem? jest przekazywanie wiedzy. Niniejsza rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. Jeden z nich stanowi wprowadzenie teoretyczno-metodologiczne, a kolejne cztery są analizą materiału egzemplifikacyjnego. W rozdziale pierwszym ukazane zostało miejsce dyskursu medycznego na tle innych dyskursów, omówiono relacje pomiędzy dyskursem a tekstem oraz charakterystyczne wykładniki tekstu specjalistycznego. W związku z tym, że w rozprawie doktorskiej została przyjęta definicja dyskursu medycznego jako zdarzenia komunikacyjnego, istotne było rozpoczęcie analizy materiału od relacji nadawczo-odbiorczych, zwrócenie uwagi na różne typy nadawców i odbiorców. Rozdział trzeci stanowi formalno-semantyczną i semantyczną analizę terminów medycznych konstytuujących dyskurs medyczny. Wyodrębnione zostały grupy semantyczne, które wchodzą w jego skład i które są dla tego typu dyskursu istotne. Kolejny rozdział dotyczył sposobów konstruowania dyskursu medycznego oraz tego, w jaki sposób terminy ogólne zmieniają się w dyskursie i za jego pośrednictwem, jakie nowe ich znaczenia wyłaniają się z kontekstów użycia. W piątym, ostatnim rozdziale terminy zostały przeanalizowane pod względem formalnym.
The objective of the analysis conducted in this dissertation is the description, definition and specification of the medical discourse. This dissertation consists of five chapters. The first chapter constitutes a theoretical and methodological introduction and the other four chapters feature analyses of the illustrative material. Due to the fact that the doctoral dissertation adopts the definition of medical discourse as a communication incident, it was important to commence material analysis from the transmitter-receiver relations, pay attention to various types of transmitters and receivers emerging from journals. Chapter three starts with a reflection on terminology. The chapter includes the specification of its features as well as scientific approaches of various authors dealing with this topic. An analysis of the lexicon of terms encompassed by medical discourse is an important research aspect, hence the next chapter concerns the methods of building medical discourse and the manner in which general terms change in a discourse and through it. In the fifth, last chapter, terms were analysed formally. Despite the fact that a formal analysis is not as important for discourse, it is necessary because it allows for characterisation of the essence of terms and isolation of their specific features.
Opis
Promotor: dr hab. Maria Krauz, prof. UR - 364 s.
Słowa kluczowe
dyskurs medyczny , dyskurs specjalistyczny , komunikacja , termin , medical discourse , specialised discourse , comuniaction , term
Cytowanie