Spójność a rozbieżność przedoperacyjnej diagnozy względem ostatecznego rozpoznania histopatologicznego w leczeniu operacyjnym guzów kanału kręgowego. Analiza retrospektywna wiarygodności wstępnego rozpoznania.

Abstrakt
Guzy kręgosłupa stanową 15% do 20% guzów ośrodkowego układu nerwowego. Wysoka śmiertelność i zachorowalność wymagają ustalenia diagnozy wcześniej w celu ustalenia postępowania leczniczego. Diagnostyka obrazowa taka jak MR TK Mielografia, Scyntygrafia, opinia zespołu multidycyplinarnego, ukierunkowywują postępowanie lecznicze. Badanie zostało skonstruowane, w celu ustalenia spójności diagnozy na każdym z etapów leczenia w stosunku do ostatecznego rozpoznania potwierdzonego badaniem histopatologicznym.
Spinal tumours constitute about 15% to 20% of the tumours of the central nervous system. The high morbidity and mortality associated with them necessitate their early diagnosis so that intervention can be planned at the earliest. Investigations like CT, MRI, Myelography, Scythygraphy consensus by multidisciplinary team, intraoperative impression determine the plan of management. Hence this study was conducted with the objective of assessing the coherence of preoperative assessment and intraoperative impression by comparing with the final confirmed diagnosis by histology.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Jacek Szczygielski, prof. UR - 145 s.
Słowa kluczowe
guzy kręgosłupa , diagnoza , leczenie operacyjne , spinal tumors , diagnosis , operative treatment
Cytowanie