Romowie na początku XXI wieku na przykładzie województwa małopolskiego

Abstrakt
Praca została napisana, aby przedstawić sytuację Romów w województwie małopolskim na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń romskich, powstałych i funkcjonujących na wspomnianym terenie. Mowa tu o stowarzyszeniach zakładanych i prowadzonych przez Romów, których celem jest działalność na rzecz społeczności romskiej poprzez różnego rodzaju inicjatywy, począwszy od aktywności kulturalnej, edukacyjnej, służącej zachowaniu romskiej tożsamości etnicznej, jak też propagującej piękno kultury i tradycji romskiej, a skończywszy na aspektach socjalnych – przeciwdziałania bezrobociu, poprawy sytuacji bytowej oraz zdrowotnej mniejszości romskiej.
The work was written to present the situation of the Roma in the Małopolskie voivodeship at the beginning of the 21st century, with particular emphasis on the activities of Roma associations established and functioning in the said area. It regardsthe associations founded and run by the Roma, whose aim is to work for the Roma community through various initiatives, ranging from cultural and educational activities, serving to maintain the Roma ethnic identity, as well as promoting the beauty of Romani culture and tradition, and ending with social aspects - counteracting unemployment, improving the living and health situation of the Roma minority.
Opis
Promotor: dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR, 505 s.
Słowa kluczowe
Romowie , Tabor Pamięci , Limanowa , „obóz cygański” , romskie muzeum , Roma , Roma Caravan of Memory , "Gypsy camp" , Romani museum
Cytowanie